7 augusti, 2015

Den klassiska vetenskapens villkor, kriterier och begränsningar

Under ett antal veckor kommer vi att publicera en serie artiklar som syftar till att sätta Steiner i ett idéhistoriskt sammanhang, framförallt i förhållande till uppkomsten och utvecklingen av vetenskapsbegreppet, samt till 1900-talets rationalitetskris. Detta är del 7 i artikelserien.…

LÄS MER

Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv, del 7 av 8

Till skillnad från tidigare artiklar kommer vi, i denna artikel, titta mer specifikt på vetenskapens utformning från Galileis och Descartes dagar. I vetenskap- och filosofihistorien brukar man avgränsa den klassiska perioden av vår moderna vetenskap (det vill säga den klassiska vetenskapen) från ungefär mitten av 1600-talet till början/mitten av 1800-talet. Newton, ovan porträtterad av William Blake, är den klassiska vetenskapens stora representant.

Denna klassiska vetenskap har klara villkor och kriterier, varav objektiviteten kan betraktas som den främsta. Vi skall därför särskilt belysa detta begrepp, samt se hur den klassiska vetenskapens reduktionistiska strävan till sist kommer att leda till dess sammanbrott, inte minst på grund av fysikens utveckling. Denna betraktelse kommer att tjäna som en avstamp för vår nästa och den sista artikeln i denna serie som kommer att handla om dagens behov av ett nytt vetenskapligt förhållningssätt.

Världen kvantifieras

Även om vi, för förståelsens skull, gärna indelar idéhistorien i olika perioder finns det mycket sällan, för att inte säga aldrig, klara avgränsningar i denna historia. Idéer föds inte plötsligt utan deras blomningstid förbereds under lång tid och dessa nya idéer väver dessutom in i andra idéer. Vi såg till exempel att Descartes filosofi kan betraktas som den teoretiska grunden för den klassiska vetenskapen, vilken kommer att nå sin höjdpunkt med Newtons arbeten. Samtidigt får vi inte glömma att mycket av Descartes filosofi fortfarande var starkt präglat av den medeltida skolastiken som han egentligen bekämpade – som till exempel sökandet efter Gudsbevis. På samma sätt som idéer inte plötsligt föds under tidens gång, försvinner de inte heller omedelbart när deras budskap inte är relevant längre. Den klassiska vetenskapens synsätt skall således leva långt in på 1800-talet och även in på 1900-talet. Dessutom dominerar detta synsätt till stor del fortfarande den vetenskapliga debatten, vilket delvis beror på att Newtons fysisk inte helt och hållet har förlorat sin giltighet.

En annan orsak till denna dominans är att 1800-talets idealbild av den objektive vetenskapsmannen fortfarande är mycket levande i vårt samhälle. Denne vetenskapsmans vita rock inger fortfarande respekt, en respekt som på många sätt liknar den respekt som människor tidigare kände inför prästens svarta rock. Den objektivitet (vi kommer snart till detta begrepp) som vetenskapsmannen säger sig arbeta med skänker universalitet och även någon form av allsmäktighet till dennes utsagor, på samma sätt som prästen, i gamla samhällen, i kraft av sin ”metafysiska kunskap”, kunde skänka universalitet och allsmäktighet åt sina egna utsagor. När vi nu skall betrakta den klassiska vetenskapens villkor och kriterier, skall man alltså alltid ha i minnet att dessa villkor och kriterier ännu i hög grad lever kvar i dagens vetenskapliga samhälle, trots att grundforskningen, i synnerhet inom fysiken, för länge sedan har ogiltigförklarat den klassiska vetenskapens grundvalar.

Som vi såg var 1600-talets vetenskapliga revolution framförallt naturvetenskapens revolution. Det avgörande i denna omdaningsprocess var återupprättelsen av sinneserfarenheten kombinerad med framhävandet av det metodiska i betraktandet av denna erfarenhetsvärld. Det var just denna kombination som gav naturvetenskapen dess oerhörda kraft. Att enbart poängtera vikten av erfarenhetsmomenten hade inte räckt för att etablera naturvetenskapen som den egentliga vetenskapen, eftersom människans sinnen, såsom Descartes påpekade, ibland kan bedra henne. Erfarenheten behövde därför inordnas i en strukturerad situation, det vill säga i ett experiment. Världen måste med andra ord träda in i laboratoriet för att få vetenskapens stämpel. Experimentet har sina villkor, vilka måste följas och kontrolleras. Alla kända parametrar måste verifieras så att allt det slumpartade stannar utanför laboratoriet. Först då kan experimentet vara ett led i en vetenskaplig process. Vad menar man då när man talar om det vetenskapliga experimentets villkor? Vilka är dessa villkor? Det är den materiella världens villkor, eller för att prata med Descartes så handlar det om det utsträckta tingets villkor, det vill säga kvantitetens villkor. Fenomenet måste vara beräkningsbart, vägbart eller mätbart för att kunna utgöra underlag för en vetenskaplig utsaga. Den moderna vetenskapens villkor är sålunda att världen blir föremål för vetenskapen i den mån den låter sig kvantifieras. Följaktligen innebär detta att allting som inte låter sig kvantifieras i världen inte kan vara föremål för vetenskapen.

Vetenskapens kriterier

Man hör ofta att objektivitetskriteriet är vetenskapens främsta kriterium, vilket är riktigt eftersom vetenskapliga utsagor skall vara objektiva. Det ligger just i dessa utsagors natur att de måste vara objektiva. Här skall objektivitet förstås som universalitet i den (sedan Platons dagar) meningen att kunskapen, den säkra kunskapen, har sin odiskutabla grund i det som inte kan ifrågasättas av doxa, de olika subjektiva bedömningarna. Vad man dock inte skall glömma är att det är vetenskapens villkor som skänker objektet dess objektivitet, med andra ord hör objektiviteten inte till objektet självt. Ett fenomen är inte objektivt, utan blir det i och med att det kan underställas den kvantitativa metodens villkor. Dessa villkor är lika för alla fenomen och det är just denna likformighet som utgör objektivitetens grund, inte själva objektet.

Detta är mycket viktigt att komma ihåg, ty alltför ofta föreställer man sig att det är den materiella världen, som är objektivitetens hemvist, men så är inte fallet. Objektivitet liksom subjektivitet är två tankestrukturer, vilka appliceras på världens fenomen. Objektiviteten är bara en av de möjliga ramarna inom vilka världen kan låta sig fångas. Subjektiviteten är en annan ram och båda ramarna förutsätter dessutom varandra. Det är Descartes stränga skillnad mellan ego cogitans och res extensa som har möjliggjort att det objektivt-kvantitativa föll på den materiella världens lott medan det subjektivt-kvalitativa föll på subjektets lott, det vill säga på människan som moralisk väsen. I detta perspektiv är det självklart att om människan, betraktad som subjekt, vill få ett förhållande till den objektiva världen, måste hon utplåna allt det som utgör hennes subjektivitet.

Vetenskapens villkor är då lika mycket forskarens villkor som naturens villkor. Forskaren måste lämna sin subjektiva värld av värderingar utanför laboratoriet, ty så fort som det subjektiva, det oberäkneliga, kommer in avstannar den vetenskapliga processen – vetenskapsmannens vita rock är egentligen urbilden för utelämnandet av denna subjektivitet. Som en följd av detta är det fullt naturligt att observatörens utbytbarhet, utöver objektivitetskriteriet, är ett av de viktigaste kriterierna för den vetenskapliga processen. Experimentören/observatören skall kunna bytas ut utan att experimentet påverkas. Observatörens utbytbarhet och objektivitetskriteriet utgör tillsammans den vetenskapliga processens hörnstenar. Vetenskapen accepterar bara objektiva sanningar och objektivitet garanteras just i den mån som observatören är utbytbar, det vill säga i den mån subjektet uteslutes ur den vetenskapliga processen.

Det tredje viktiga kriteriet av vår moderna vetenskap är verifierbarhet eller reproducerbarhet, vilket även innebär förutsägbarhet. Ett vetenskapligt experiment skall kunna verifieras, det vill säga reproduceras, att oavsett vem som följer experimentets protokoll skall resultatet förbli detsamma hur många gånger man än upprepar experimentet. Först då kan man säga att experimentet får allmängiltighet och häri sägs naturvetenskapens stora försprång ligga gentemot de så kallade humanvetenskaperna. Genom dess, inom sina ramar definierade, objektivitet, allmängiltighet och förutsägbarhet tillhandahåller naturvetenskapen en fast grund för den kunskapande människan.

Det är just på grund av denna objektivitet, allmängiltighet och förutsägbarhet som naturvetenskapen, sedan mitten av 1600-talet, har varit ett så stort kunskapsäventyr för människan. Otaliga, och rent av otroliga, är de upptäckter som detta kunskapssätt har genererat. Det har lett till enorma framsteg i fysik, biologi, medicin, i frågan om energianvändning, utveckling av artificiell intelligens mm. Ur detta perspektiv har vetenskapen sedan 1600-talet inte bara varit en förklaringsmodell, den har också bidragit, genom dess tekniska tillämpning, till att berika det mänskliga samhället på alla livets områden. Att förneka detta vore att inte vilja inse vilken enorm betydelse denna vetenskap har haft, och fortfarande har, för människan.

Den objektiva vetenskapens begränsning

När vi nu närmare skall betrakta vetenskapens begränsning handlar det alltså inte om att ifrågasätta dess objektivitet, utan att belysa vad denna objektivitet har inneburit för vetenskapsmannens möjlighet att vetenskapligt förhålla sig till sitt eget vetenskapliga arbete. Ty, paradoxalt nog, är det just detta uteslutande av subjektet från den vetenskapliga processen som utgör vetenskapens främsta begränsning, nämligen dess omöjlighet att vetenskapligt betrakta sig själv. Edgar Morin, en framstående fransk forskare och författare, specialiserad på vetenskapsfilosofi, belyser utförligt denna process i sin bok Science avec conscience.

Morin menar att frågan ”vad är vetenskap?” egentligen är omöjlig att besvara vetenskapligt. Vetenskapen som har utvecklat otroliga metoder för att utforska världens objekt, förfogar inte över någon som helst metod för att utforska sig själv. Därför är, menar Morin, ingen mindre utrustad än vetenskapsmannen att besvara frågan ”vad är vetenskap?”. Vad som är ännu värre, menar han vidare, är att denna fråga verkar helt ointressant för de flesta vetenskapsmän idag. Enligt Morin hänvisar vetenskapsmännen i stället till ett slags ”vita rockars konsensus” (”Le consensus des blouses blanches”) när de ska besvara frågan om vetenskapens väsen. Detta leder bland annat till att vetenskapen, av sina mest ivriga anhängare, ibland definieras på ett rudimentärt och inte så sällan helt undermåligt sätt ur ett filosofiskt perspektiv.

Att vetenskapen inte kan bli en vetenskaplig fråga för sig själv är en följd av hur vetenskapen har definierats sedan den klassiska vetenskapens dagar. Vetenskapen kan inte bli en fråga för sig själv eftersom denna fråga helt enkelt inte kan kvantifieras, vilket är det enda objektivieringssätt som denna vetenskap känner till. Frågan om vetenskapens väsen är alltså helt irrelevant ur vetenskaplig synpunkt. Viktigt att komma ihåg är att denna paradoxala situation inte är resultatet av ett progressivt irrande, att vetenskapen sedan 1600-talet, skulle ha fjärmat sig progressivt från sitt eget väsen, på samma sätt som skolastikerna under medeltiden gradvis hade avlägsnat sig från Aristoteles skrifters egentliga betydelse.

Som vi har sett under vår framställning är det just Descartes principiella tudelning av världen i res extensa och ego cogitans som gav den teoretiska ansatsen till vår moderna vetenskap. Samtidigt är det samma tudelning som är ursprunget till denna vetenskapens omöjlighet att vetenskapligt betrakta sig själv. Vetenskapsmannens omöjlighet att vetenskapligt förhålla sig till vetenskap bottnar alltså inte i oförmåga eller ointresse utan i själva dennes vetenskapliga metod, vilken grundar sig på (och förutsätter) att vetenskapsmannens subjekt skall utelämnas i den vetenskapliga processen. Därmed hänvisas subjektet till filosofins och moralens sfär, men saknar just därmed möjligheten att vetenskapligt förhålla sig till sin filosofiska och moraliska reflexion.

Det finns således en ursprunglig tragik i vår moderna vetenskaps tillblivelse och denna tragik består i att, i och med att vetenskapen har skilt sig från subjektet, den också samtidigt har skilt sig från sig själv. Detta innebär att filosofi och vetenskap, allt sedan Descartes, i stort sett har varit oförmögna att befrukta varandra. Att säga detta innebär naturligtvis inte att förneka vetenskapens framgång utan bara att påpeka att priset för denna framgång är just omöjligheten för vetenskapen att kritiskt granska sig själv med samma stränghet och precision som den granskar världens fenomen. Det är för övrigt därför, som vi såg i förra artikeln, vi aldrig har varit i ett mer trängande behov än nu av en ny ”grundande” filosofisk reflexion, liksom den Steiner eller Husserl förespråkade och som på sitt sätt har utforskats vidare av Heidegger, Gadamer med flera.

Från reduktionism till den återupptäckta komplexiteten

En av den klassiska vetenskapens främsta egenskaper var dess reduktionistiska karaktär. Reduktionism kan definieras som den uppfattning som gör gällande att fenomenens komplexitet bara är skenbar och kan förklaras med utgångspunkt av några få enkla principer. Denna reduktionistiska syn blev fullt möjlig utifrån den vetenskap som vuxit fram efter Descartes, eftersom han själv förespråkade att problemen skulle delas i mindre beståndsdelar så att de kunde inses klart och tydligt. 1700- och 1800-talets vetenskap har således varit helt fokuserad på att hitta materiens enklaste element, ”universums grundsten”, som Morin uttrycker det. Paradoxalt nog är det detta sökande efter denna enklaste byggsten, av vilken allt annat skulle vara uppbyggt, som har lett till den klassiska/mekanistiska/reduktionistiska vetenskapens sammanbrott. Detta sammanbrott har naturligtvis flera orsaker, varav den främsta är fysikens utveckling, vilket vi strax ska titta på. I nästa artikel ska vi också återkomma till biologins utveckling och problemen knutna till förståelsen av livet, en förståelse som alltid tycks förflytta sig utom vetenskapens räckhåll trots de oerhörda framsteg som biologin gjort de senaste årtiondena.

När det gällde fysiken upptäckte man, i jakten på materiens mest grundläggande element, atomen, elektronen, nukleonen, neutronen, positronen, mesonen, ett antal partiklar samt, under upptäckternas gång, den oerhörda komplexiteten. Allt detta är knutet till en av fysikens grenar, det vill säga kvantmekanikens uppkomst och utveckling. Det måste också påpekas att uttrycket ”upptäcka” här inte skall förstås som så att alla dessa fenomen upptäcks på samma sätt som när man hittar en ny djurart eller ett nytt land. På den subatomära nivån handlar det mer om att verifiera den teoretiska möjligheten av ett fenomen. I all korthet rörde sig kvantmekanikernas frågeställningar kring våg- och partikelfenomen. Kvantmekanikerna upptäckte att ljuset antingen hade en partikelkaraktär eller en våglik karaktär, beroende på vilket betraktelsesätt forskaren valde att följa. Det är alltså omöjligt att observera båda fenomen samtidigt, trots att, paradoxalt nog, ljuset är såväl partikel- som våglikt. Denna omöjlighet är inte en teknisk omöjlighet (som skulle bero på apparaternas prestanda) utan en grundläggande omöjlighet.

Denna upptäckt ledde Heisenberg fram till formuleringen av hans berömda osäkerthetsprincip (1927), vilken går ut på att vi inte samtidigt kan uppskatta både en partikels impuls och dess läge. Ju mer man försöker precisera den ena parametern, desto mer obestämd blir den andra. Vi måste med andra ord acceptera en viss osäkerhet i den subatomära forskningen. Detta, som går stick i stäv mot det gamla deterministisk-mekanistiska betraktelsesättet, innebär också att subjektet, forskarens subjekt, kommer tillbaka i den vetenskapliga processen. Så här skriver Gary Zukav om osäkerhetsprincipens huvudsakliga innebörd: ”På den subatomära nivån kan vi inte observera någonting utan att förändra det. Det finns ingenting sådant som en oberoende observatör som kan stå vid sidan och betrakta naturen i funktion utan att därmed påverka den”.

Boken varifrån detta citat är hämtat heter De dansande WuLi mästarna: En översikt över den nya fysiken och kom ut på engelska 1981. Denna bok illustrerar väl vilken omdaningsprocess som vår rationalistiska vetenskap befinner sig i. WuLi är ett begrepp hämtad ur buddhismen, vilket kan verka helt ovidkommande i en bok som handlar om den nya fysikens utveckling, efter Planks ”upptäckt” av kvantarna år 1900. I inledningen till sin bok berättar Zukav att han hade blivit inbjuden till en eftermiddagskonferens om kvantfysiken på Berkeley laboratorium i Kalifornien. Till sin stora förvåning upptäckte han, fjärran från sina farhågor, att han inte bara förstod allt som vetenskapsmännen sade, utan också att ”deras debatt till mångt och mycket liknade en teologisk diskussion”. Han skriver så här:

”Jag kunde knappt tro mina öron. Fysik var inte det sterila tråkämne som jag hade trott. Det var ett rikt och djuplodande företag som hade blivit omöjligt att skilja från filosofin. Otroligt nog verkade det som om bara fysikerna själva var medvetna om denna anmärkningsvärda utveckling.”

I sin bok redogör Zukav utförligt för hur nära några av dagens grundforskare inom fysiken har till ett teologiskt betraktelsesätt. Nu är Zukavs bok en populärvetenskaplig framställning och man kan här invända att hans egenintresse för själsliga frågor har präglat hans tolkning av den så kallade nya fysiken. Visst är det så, men samtidigt kan man inte bestrida att ett växande antal forskare inom fysiken möter och förhåller sig till de frågor som Zukav berör i sin bok. Förhållandet och gränsområdet mellan medvetande och materia (mellan observatören och hans ”objekt”) är på dagordningen*. Idag kan man alltså inte längre blunda för det faktum att ”subjektet”, eller medvetandet, eller helt enkelt människan, inte kan hållas utanför laboratoriet. Det är åter dags för en integrerande reflexion över människan och naturen i stället för den mutilerande separationen som har rått sedan Newtons dagar. I vår nästa och avslutande artikel ska vi försöka fånga denna tidens nödvändighet och sätta den i relation till Steiners syn på kunskap samt på de aktuella frågeställningarna inom filosofi och vetenskap.

*) Se till exempel Kvantjaget, av Danah Zohar, en bok som behandlar frågan om människans natur och medvetande i förhållande till den nya fysiken. Samtidigt måste påpekas att det finns inom fysiken idag också ett stort antal forskare som bekämpar inriktandet mot ”andligheten” inom den nya fysiken och i stället försöker håller sig till en strikt ”fysikalisk” tolkning av de problem och fenomen som har sitt ursprung i kvantmekanikens utveckling. En bra översikt över forskningens läge ges i en fransk bok av Michel Bitbol, Physique et philosophie de l’esprit.

Text: Gérard Lartaud
Foto: Wikimedia

Ladda ner artikeln som pdf här.

Läs hela artikelserien ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”

Artikel #1: ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”
Artikel #2: ”Den platonska och aristoteliska kunskapen”.
Artikel #3: ”Descartes och 1600-talets vetenskapliga revolution”
Artikel #4: ”Kants gränsdragning mellan vetenskap och metafysik”
Artikel #5: ”Grunddragen i Steiners kunskapsteori”
Artikel #6: Steiner och strävan efter en gränsöverskridande kunskap
Artikel #7: ”Den klassiska vetenskapens villkor, kriterier och begränsningar”
Artikel #8: ”Mot en utvidgad vetenskap”

Evolutionen nr 6. Serie WUS/ Sjustjärnan, Hilma af Klint, 1908.
29 juli, 2015

Agneta Pleijel: Brev ur en regnig sommar

Agneta Pleijel, författare och kulturskribent, om Hilma af Klint och boken ”The Art of Seeing the Invisible”: "Mitt i sommaren dyker ett tungt paket upp på posten – och jag blir sittande med en bok i knät i många dagar, omtumlad och tacksam. Det är ett illustrerat praktverk på engelska runt den märkliga svenska målarinnan Hilma af Klint: ”The Art of Seeing the Invisible”. Inte bara om henne – runt henne, tankar och verk ur en esoterisk tradition."…

LÄS MER

Semestern skulle när den en gång infördes ge människor tid att vila kroppen. Men semester är också en tid att rensa sinnet. Mitt i sommaren dyker ett tungt paket upp på posten – och jag blir sittande med en bok i knät i många dagar, omtumlad och tacksam. Det är ett illustrerat praktverk på engelska runt den märkliga svenska målarinnan Hilma af Klint: ”The Art of Seeing the Invisible”. Inte bara om henne – runt henne, tankar och verk ur en esoterisk tradition.

Hilma af Klint var kvinnan som i skiftet mellan 18- och 1900-tal mottog budskap från en ”mästare” och tolkade dem i sina målningar. För ett par år sen öppnade Moderna museet i Stockholm den största utställningen någonsin av hennes (länge fördolda) verk. Därefter har utställningen turnerat i världen. Jag såg den i Stockholm – ofta jättelika målningar i lysande och klara färger, geometriska figurer, svårtolkade tecken, ljusstrålar, mänskliga gestalter, växter och byggnader i sal efter sal. De fick mig att känna mig fylld av ett serent lugn men också av oro – vad var detta?

Hilma af Klint föddes 1862 och dog 1944, och var – ovanligt för en kvinna på hennes tid – utbildad konstnär på Akademien för de fria konsterna. Ingen i hennes samtid målade som hon. I själva verket utfördes målningarna efter seanser i en liten grupp kvinnor som kallade sig ”De fem”. De skulle inte få visas förrän tidigast tjugo år efter hennes död, tiden var inte mogen för dem, ansåg hon. Långt senare skulle hon komma att betraktas som en banbrytare för det abstrakta måleriet, före Kandinsky och Malevitj.

Men var hon verkligen det? Boken i mitt knä – med lysande färgillustrationer – är redigerad av Kurt Almqvist och Louis Belfrage, som samlat en rad infallsrika uppsatser av internationella forskare, många okända för mig, men ytterst kunniga, som genom många artiklar belyser en undanträngd men rik fåra i det västerländska tänkandet. En strömning som vill se inåt, mot medvetandets okända – just se det osynliga. Inte så underligt att det sammanföll i tiden med tekniker som elektromagnetiska vågor, radio, trådlös telegraf, telefon och röntgenstrålar. Man kan också tillägga psykoanalysen.

En osynlig verklighet fanns att upptäcka. Men västerlandets tänkande är huvudsakligen rationellt. Det skiljer strikt på objektivt och subjektivt. Freud var inget undantag. Den tradition som avtäcks i ”The Art of Seeing the Invisible” är av annat slag – med rötter i antiken hos en mystisk filosof som Hermes Trismegistus, senare hos de svårfångade rosencreutzarna, hos den protestantiske Johannes Comenius och i skiftet till 1900-talet hos kvinnliga medier som Madame Blavatsky och Annie Besant, genom vilka tankarna spreds till Indien – viktiga för Ghandi när han inledde befrielsen från kolonialismen – och hos Rudolf Steiner, en gång medlem av Teosofiska sällskapet innan han grundade sitt eget Antroposofiska.

Hilma af Klint var likaså medlem av Teosofiska sällskapet, stod i kontakt med den jämnårige Steiner och vistades periodvis hos honom i Dornach. Det utföll med tiden inte så väl – Steiner stod oförstående inför hennes ”abstraktioner” och var mer förankrad i kristendomen än hon. För af Klint stod Gud över alla religioner. Abstraktion – vad är det?

Bokens författare gör klart att Hilma af Klints geometriska mönster minst av allt är torrt abstrakta. De avtäcker sinnesomskakande erfarenheter under vilka det går att spåra en försoningstanke genom motsatsers förening. Inte minst genom övervinnandet av manligt – kvinnligt. Någon av bokens författare spekulerar över af Klints könstillhörighet, var hon lesbisk? Ingen vet. Man behöver inte heller veta. I den patriarkala kultur som af Klint levde i var budskapen från en annan dimension en förutsättning för det självförtroende hon hade; bristen på självtillit krossade åtskilliga andra kvinnliga konstnärer.

En linje i boken är de fascinerande presentationerna av andra kvinnliga målare, som den yngre Ithel Colquhoun – spiritistiskt erfaren, vän med de samtida surrealisterna som André Breton, men ytterst självständig i sitt sökande efter en inre sanning. Här ges många aspekter på konstnärsklimat under 1900-talet som ville utforska medvetandets dimensioner, som just surrealisterna med den automatiska skriften och driften mot det ”primitiva”, barnsliga och ofördärvade (vid förra seklets mitt försökte inte så få konstnärer komma loss ur en akademisk utbildning som tvingat dem till konformism under stilar och borgerlighet).

Från utställningen av Hilma af Klint på KUMU i Tallinn, Estland, våren 2015. Foto: Ulf Wagner.

Hilma af Klint använde i stället sin professionalitet. Hon är en solitär – man vet häpnadsväckande lite om henne – som till synes utan att stödja sig på auktoriteter fullföljde sitt uppdrag. Hon tycks ha varit en rationell och praktisk människa utan åthävor. Hon kan ha frågat sig vem den ”mästare” var som gav henne uppdraget, det antyds, men hon utförde det trofast i långa skapande perioder; hennes jättemålningar måste ha krävt en hel del fysisk styrka. Vem mästaren var är sekundärt – hon överförde en inre värld till lysande synlighet.

Bland de geometriska tecknen finns bilder från växtvärlden, sammanbindande slingrande växttentakler och inte minst snäckans spiralform, som antyder utveckling, växt och fullföljande. Det är tid som hon målar, men inte en lineär tid av progression, utan en som är upprepande och cyklisk. Individens åldrar och släktets. Barndom, ungdom och åldrande, detta i kontakt med de otaliga individer som gått före oss i tidsåldrarna. Hon målar tidsförlopp och livsfaser som vi alla genomgår eller kan komma i förbindelse med i historien. Hon målar ödmjukhet, stolthet och växande. Själv grips jag kanske allra mest av övervinnandet av dikotomin manligt – kvinnligt.

Det är en stor förtjänst hos bokens författare att de som var inne på samma spår som Hilma af Klint – Helena Petrovna Blavatsky, Annie Besant, men också Emmanuel Swedenborg och William Blake, skildras som de föregångare och allvarliga forskare som de var – i stället för att som ofta annars presenteras med lätt avståndstagande ironi från det som ses som ”ockultism” och ”övernaturlighet” hos dem. Jag kan inte nämna alla de författare som gör boken till en så rik upplevelse – bara berätta om den känsla av upprymdhet som den inger mig. Det handlar kort och gott om livets mening.

Det är vad Hilma af Klint och många andra konstnärer som analyseras i boken är ute efter. På Hilma af Klints tid – liksom även på konstnärerna Ittell Colquhouns eller Louis Bourgeois tid- var det kvinnliga elementet i konst och liv undanträngt, osynliggjort och föraktat. Det krävs en stor originalitet, dristighet och därtill övertygelse om den egna riktningen för att spräcka hårda barriärer. Det var uppenbart kvaliteter som Hilma af Klint ägde.

Det handlar sålunda inte om en ”feministisk” konst, utan om en riktning som letar efter en väg för att ta sig igenom de många motsatser i samhällen och mellan människor som förhindrar utbyte och kommunikation. En av författarna, den svenska konstprofessorn Gertrud Sandqvist – sysselsatt med att forska i Hilma af Klints ockulta dagböcker – menar att det stora intresse som idag flammat upp kring hennes konst i själva verket beror på att ”hennes tid är nu” – ”Hilma af Klint´s time is now”.

Ja, som en hälsokälla i en tid som vår egen – präglad av torka inför de inre rötterna, en tid av hjälplöshet inför de större frågorna, en tid av obalans och labilitet. Daniel Birnbaum, som i sin egenskap av chef för Moderna museet såg till att utställningen kom till stånd där, berättar i ett efterord om hur hans lärare på Kristofferskolan, Åke Fant, en gång tog med sina elever på en resa till Steiners Goetheanum, något som blev livsavgörande för eleven.

Många trådar har på olika vägar så tråcklats samman så att också boken har kommit till stånd. Den är utgiven av Ax:son Johnsons stiftelse, som bör hedras. Birnbaum vill dedicera alla de gemensamma ansträngningarna runt Hilma af Klint och den långa och rika esoteriska tradition som hon hörde till – från antiken till nu, men gravt försummad idag – till Åke Fant som inte finns länge, men för vilken ”allt detta skulle ha varit en sån glädje”.

Jag kan bara redogöra för den glädje som boken har berett mig och som jag får lust att dela med andra. Man får hoppas att den en dag ska kunna översättas till svenska. Jag har lärt mig mycket om den strävan, som vid sidan av linjen av det så kallade rationella tänkandet, fortsätter att sila och sippra genom tiden, och som utgår från människans inre. Hjärnfysiologin må vara en betydelsefull vetenskap, men den kan inte berätta om vilka vi är inuti.

Text: Agneta Pleijel

Agneta Pleijel. Foto: Magnus Liam Karlsson
Ytterjärna Forum
Text: Agneta Pleijel
23 juli, 2015

Steiner och strävan efter en gränsöverskridande kunskap

Under ett antal veckor kommer vi att publicera en serie artiklar som syftar till att sätta Steiner i ett idéhistoriskt sammanhang, framförallt i förhållande till uppkomsten och utvecklingen av vetenskapsbegreppet, samt till 1900-talets rationalitetskris. Detta är del 6 i artikelserien.…

LÄS MER

Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv, del 6 av 8

Detta är den sjätte artikeln i vår serie om Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv (bilden ovan föreställer honom kring 1910-talet). Denna artikel, liksom förra, behandlar specifikt Steiners kunskapssyn och vi kommer att se hur han förhåller sig till ifrågasättandet av metafysiken som initierades av Kant och som formulerades av bland andra Heidegger under 1900-talet. Vi kommer också att betrakta hur Steiner föreställer sig steget från filosofi till antroposofi samt sätta det i samband med hans samtida Husserls sökande efter en nytt filosofiskt kunskapssätt.

Denna artikel kommer att följas av ytterligare två. Närmast följer en artikel som kommer att handla om den klassiska vetenskapens villkor och begränsningar. Den sista artikeln kommer att anknyta till moderniteten och behovet, i vår mening, av ett utvidgat vetenskapligt förhållningssätt som kan förlika människan med hennes värld. Där kommer vi att återanknyta till Steiners kunskapssyn samt till hans ofta framställda konstaterande att människan bara kan leva fullt ut i sin värld under förutsättning att hon tillåts att kunskapa om den på ett sätt som både kompletterar och överskrider det strikt naturvetenskapliga förhållningssättet.

Varseblivning och begrepp

Vi såg i förra artikeln att Steiners kunskapsteori utgår från skillnaden mellan iakttagelse och tänkande, där iakttagelsefältet omfattar alla inre och yttre iakttagelser, till skillnad från det vedertagna erfarenhetsbegreppet som likställer erfarenhet med sinneserfarenhet. Steiner resonerar vidare som så att iakttagelse ger oss varseblivningar medan begrepp och idéer uppstår genom tänkandet. Varseblivning och begrepp är således för Steiner de två grundelementen i kunskapsprocessen.

Varseblivning skall förstås som förnimmelseobjektet, inte själva iakttagelseprocessen, innan tänkandet har bearbetat det. Detta innebär att varseblivningsvärlden för Steiner är världen i sin omedelbarhet, det vill säga en i många hänseenden kaotisk värld av rena sinnesförnimmelser eller inre upplevelser. I själva verket möter vi aldrig denna värld i sin rena omedelbarhet då sinnes- och känsloupplevelser bearbetas lika grundläggande omedelbart av tanken. Vi kan dock ana denna värld. Följande exempel kan illustrera detta: vi sitter i en tågvagn som står stilla inne på stationen, utanför fönstret ser vi ett annat tåg som också står stilla. Plötsligt rör sig tåget och vi, under några (ibland långa) sekunder, kan inte avgöra om det är det egna tåget eller tåget utanför fönstret som rör på sig. Känslan är inte så sällan obekväm. Plötsligt är världen som ett gungfly, utan fasta hållpunkter. Det är först när vi, genom snabba och till stor del omedvetna slutledningar, vet vilket av tågen som faktiskt rör på sig, som vi åter får fäste i verkligheten. Här kan vi konkret uppleva hur tankens ordnande kraft bokstavligen ger oss fast mark under fötterna. Det är genom tänkandet och dess förmåga att ordna förnimmelserna, varseblivningarna, som världen återigen blir begriplig.

På detta vis karakteriserar Steiner tänkandets uppgift. Genom slutledningar, begrepp och idéer, förbinder tänkandet varseblivningarna och ”ordnar” dem till en för oss begriplig enhet. Varseblivningen utmanar tänkandet säger Steiner. Som i exemplet med tågen ovan, får människan ingen ro innan hon, genom tänkandet, finner de begrepp som kan fogas till varseblivning för att fånga hela upplevelsen i en tillfredställande enhet. Så här skriver han i Frihetens filosofi: ”Varseblivningen är således inte någonting färdigt, avslutat, utan den ena sidan av den totala verkligheten. Den andra sidan är begreppet. Kunskapsakten är syntesen av varseblivning och begrepp”. I både Frihetens filosofi och i Die Rätsel der Philosophie (Filosofins gåtor) samt i ett antal föreläsningar återkommer Steiner gång på gång till detta tema: världen som varseblivning är inte världen i sin helhet utan helheten nås genom de begrepp som fogas till varseblivningar. Världen är egentligen inte given i varseblivningarna utan blir till för människan när hon tänkande förhåller sig till dem.

Steiners kritik av dualismen

Steiners uppfattning om kunskapen, sett som en förening av begrepp och varseblivning, påminner om Kants egen uppfattning om kunskapen där ingen egentlig kunskap kan komma till stånd utan en liknande förening mellan sinnesåskådning och begrepp. I och med att Steiner inte uppfattar varseblivningsvärlden som en given helhet utan bara som ”ena sidan av den totala verkligheten” styr han dock sin reflexion bort från den oundvikliga dualistiska verklighetsuppfattning som karakteriserade Kants filosofi och framförallt 1800-talets nykantianism. Utan att gå närmare in på detta måste här samtidigt påpekas att Steiners kritik av Kant är starkt präglad av den dominerande nykantianska tolkningen av Kant som Steiner mötte i slutet av 1800-talet. Om all nykantianism kan återfinnas i Kant, gäller dock inte motsatsen: Kants filosofi är betydligt mer mångfacetterad än nykantianerna gör den till. I vår mening lider Steiners kritik av Kant av denna nykantianska tolkning och en djupanalys av Kant och Steiner skulle visa att Steiners filosofiska ståndpunkt, hur märkligt detta än kan låta, egentligen inte är så avlägsen Kants. Till exempel kan Steiners rena varseblivningsvärld (”den ena sidan av den totala verkligheten”), i sin radikala åtskillnad från tankevärlden, bli betraktad som ett gränsområde för den mänskliga kunskapen, ett gränsområde som onekligen påminner om Kants idé om tinget i sig, om man inte tolkar detta ting i sig som ett annat ”ting” utan mer som en horisont för den mänskliga kunskapen.

Om vi nu går tillbaka till frågan om empirins obeständighet som har följt frågan om kunskapens säkerhet och tillförlitlighet allt sedan Platons dagar, kan man sammanfatta Steiners ståndpunkt på följande sätt: kunskapen börjar onekligen med iakttagelsen och subjektets varseblivning. Dock är kunskapens ”objekt”, uppfattad som varseblivning, för Steiner inte ett absolut objekt utan endast ett relativt objekt, vilket ska uppfattas i förhållande till det lika relativa i varseblivningssituationen, subjektet. Det är med andra ord i varseblivningssituationen, och endast i denna, som verkligheten rycker isär i subjekt och objekt och det är genom kunskapandet (tänkandet) som denna delade verklighet åter fogas till en enhet.

Det finns alltså inte två världar för Steiner utan bara en värld, även om denna värld till att börja med uppenbarar sig dualistiskt i varseblivningsprocessen: ”Världen är oss given som en tvåfald (såsom dualistisk), och kunskapandet arbetar den samman till en enhet (gör den monistisk).” I och med att människan fogar den i henne uppkommande tanken till varseblivningen, ”helar” hon på nytt den värld som tidigare delats i varseblivningsögonblicket. Tankens aktivitet ska dessutom inte ses som helt subjektiv då den återför till objektet det som hör till objektet men som separerades i varseblivningsögonblicket. Det finns således ingen ”rest”, ingen värld bortom världen, inget onåbart ”ting i sig” för Steiner. Följaktligen finns inte heller några gränser för kunskapen utan tvärtom är den mänskliga kunskapen ett gränsöverskridande, ständigt pågående projekt. Så här skriver han i Frihetens filosofi:

”Av begreppet kunskap, så som vi fastställer det, följer att man inte kan tala om kunskapsgränser… Det är inte världen som ställer frågorna till oss, utan det är vi själva som ställer dem… Vad som inte blivit funnet i dag kan bli det imorgon. De härav betingade skrankorna är blott förgängliga och kan övervinnas i och med utvecklingen av varseblivning och tänkande.”

Steiners kunskapssyn är alltså dynamisk, kunskapens gränser är inte satta en gång för alla utan är beroende av och knutna till människans och världens (egentligen människan i världen) ständigt pågående utveckling. Kunskapen uppfattad som föreningen mellan varseblivning och begrepp är en ständigt pågående process. I och med att varseblivning för Steiner dessutom inte är liktydig med sinneserfarenhet är den mänskliga kunskapen, till skillnad från Kants, inte begränsad till den kvantitativa världens lagbundenhet.

Bortom det traditionella sanningsbegreppet

I artikeln om Kant såg vi hur hans transcendentala idealism vilar på den av honom initierade kopernikanska revolutionen inom filosofin. Denna revolution gick ut på att överge den gängse föreställningen att kunskapen måste ”rätta sig efter föremålen” och i stället anta ”att föremålen måste rätta sig efter vår kunskap”. Kants ifrågasättande av kunskapen uppfattad som en spegling, ett begreppsmässigt återgivande av kunskapens föremål i det mänskliga förnuftet, var ett ifrågasättande av metafysikens traditionella definitionen av kunskapen och sanningsbegreppet. Denna traditionella definition av sanningen såsom den formulerades av Thomas av Aquino lyder: sanningen är samstämmigheten mellan tanken (intellektet) och tingen (”Veritas est adaequatio rei et intellectus”). Även Steiner tillbakavisar denna uppfattning av sanningen som adaequatio, samstämmighet, men till skillnad från Kant, bestrider han samstämmigheten överhuvudtaget. Han skriver så här i Sanning och vetenskap:

”Resultat av dessa undersökningar är att sanningen inte, såsom man vanligen antar, är den ideella avspeglingen av någonting realt, utan en människoandens fria skapelse, vilken överhuvudtaget inte skulle existera någonstans, om vi inte själva frambragte den. Kunskapandets uppgift är inte att i begreppsform upprepa något som redan är för handen annorstädes, utan den är att frambringa ett helt nytt område, som först tillsammans med den för sinnena givna världen ger den fulla verkligheten.”

Steiners kritik av den i hans ögon ofrånkomliga dualismen som präglar hela Kants filosofi och framförallt nykantianismen, bottnar just i denna uppfattning om kunskap som en skapande mänsklig aktivitet, samt sanning sedd som en frihetsgärning (Freiheitstat). I och med denna syn på kunskap och sanning, skriver Steiner helt in sig i det moderna ifrågasättandet av metafysiken, vilket startar med Kants kopernikanska revolution, utvecklas vidare, fast i en hel annan riktning, hos Nietzsche* (se Nietzsches sena tänkande, ”Umwerthung aller Werthe“, och hans kunskaps- och sanningsuppfattning) och kommer att formuleras några årtionden senare av Heidegger. Även om det finns stora skillnader mellan Steiner och Heidegger uttrycker de sig i liknande ordalag i ifrågasättandet av sanningen sett som adaequatio samt om den medföljande inre förbindelsen mellan sanning och frihet. ”Sanningens essens är friheten” kommer Heidegger till exempel att skriva i Vom Wesen der Wahrheit, en uppsats där han just gör upp med den gängse metafysiska definitionen av sanningen sedd som adaequatio.

Steiners syn på kunskap som en fri mänsklig aktivitet som tillfogar någonting nytt till världen, i stället för det, genom sanningens adaequatio, traditionella reproduktiva kunskapsbegreppet, innebär att kunskapen inte kan ses som neutral. Som vi kommer att se i vår sista artikel, är detta av avgörande betydelse för bedömningen av den moderna naturvetenskapliga dominansen på kunskapens område. Ty om kunskap/vetenskap inte är neutral, innebär detta att världen inte är såsom den moderna ”obefläckade” (neutrala) naturvetenskapen vill presentera (reproducera i begreppsform) den för oss, utan världen blir i stället såsom denna kvantitativa naturvetenskap vill göra den till. Det säger därmed sig självt att världen uppfattad enbart utifrån sin kvantitativa/matematiska lagbundenhet inte kan vara en värld i vilken människan, hela människan (och inte bara den kvantitativa människan) kan känna sig hemma.

Nu kan man fråga sig, ur ett allmänmänskligt perspektiv, varför människan är så beskaffad att världen som hon möter är henne given på två olika sätt, genom varseblivning och genom de begrepp hon förbinder till dessa. Steiners svar på denna fråga handlar helt och hållet om hans syn på människans plats i världen. Det som människan så att säga vinner genom den primära oppositionen mellan subjekt och objekt i varseblivningssituationen, samt genom övervinnandet av denna opposition genom den tänkande aktiviteten som förbinder alla dessa varseblivningar till en för den kunskapande människan tillfredställande enhet, är ingenting annat än självmedvetande. Det är genom särskiljandet av världen (i varseblivningen) och återskapande av världens helhet (i tänkandet) som människan når till självmedvetande**. Människan måste så att säga först uppleva sig som skild från världen i varseblivningen för att, genom övervinnandet av denna särskiljning i tanken, bli medveten om sig själv i detta övervinnande.

Från filosofi till antroposofi

Steiner säger vid upprepade tillfällen att människan måste betraktas som en varelse i blivande, en varelse som själv, genom ökat självmedvetande, mer och mer bidrar till (det vill säga är mer och mer ansvarig för) sin egen utveckling. I och med att människan inte kan betraktas som skild, isolerad, från världen, har hon därmed, genom ansvaret för sin egen utveckling, ansvaret för världens utveckling. Steiner är naturligtvis varken den första eller enda tänkare som ser på människan på detta sätt. Han är däremot rätt ensam om att försöka skildra en process som placerar människans självmedvetandeutveckling i förhållande till en utvidgning av kunskapsbegreppet, vilket samtidigt försöker leda bort från det han kallar det vanliga självmedvetandet till ett utvidgat, kroppsfritt, medvetande. Denna process, som egentligen leder från den gängse filosofiska reflexionen till ett mer aktivt meditativt förhållningssätt, är steget från filosofi till antroposofi. Eftersom vårt huvudsakliga fokus i detta arbete ligger på Steiners plats i filosofihistorien i förhållande till kunskapsbegreppet, kommer vi inte att fördjupa oss nämnvärt de rent antroposofiska aspekterna av Steiners världsbild. Det kan dock vara på sin plats att försöka förstå hur Steiner tar detta steg från filosofin till antroposofin. Som vi kommer att se i kommande artiklar, är det dessutom i våra ögon nödvändigt att närma sig de frågor som Steiner tar upp här, då steget till ett utvidgat kunskapsbegrepp i förhållande till ett utvidgat medvetandebegrepp är precis det steget som hela vår modernitet står inför.

Steget från filosofi till antroposofi skildras av Steiner i flera verk och föredrag, främst i sista kapitlet i andra bandet av Die Rätsel der Philosophie (Filosofins gåtor), samt i Filosofi och antroposofi, ett av de få föredragen som han gav sig tid att revidera***. Detta steg skildras dessutom i det föredrag Steiner höll under den fjärde internationella filosofiska kongressen i Bologna 1911. Föredraget hette: Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung der Geisteswissenschaft (Andevetenskapens/humanvetenskapens psykologiska grunder och epistemologiska ståndpunkt).

I ”Filosofi och antroposofi” hänvisar Steiner till att det mänskliga förnuftet, i sin strävan efter kunskap, helt naturligt kommer till två gränsupplevelser, två klippor som han säger. Den ena klippan är naturvetenskapen, den andra mystiken och båda, för Steiner, utgör hinder för det mänskliga förnuftet. Naturvetenskapens hinder består av det han kallar erfarenhetens dogm, det vill säga att enbart förlita sig på erfarenheten som kunskapskälla. På motsvarande sätt består mystikens hinder av upplevelsedogmen, det vill säga i tron att den sanna kunskapen om verkligheten härrör från en omedelbar inre upplevelse om en stark förbindelse med all världens vara. Dessa två hinder representerar människans ställning i världen: å ena sidan, varseblir hon en yttre värld med sina sinnen, å andra sidan upplever hon i sitt inre en värld av känslor, förnimmelser och tankar, som hon förenar med den sinnliga världen. Detta är numera för oss välbekant eftersom vi har sett att detta dubbla förhållande till världen är just det som alltid har utgjort filosofins och vetenskapens utgångspunkt. Intressant i Steiners resonemang är att han i sin skrift inte direkt avfärdar vare sig mystikens eller naturvetenskapens väg. Han skriver så här: ”Naturforskaren kommer till en yttervärld som inte längre låter sig fattas med det inre, mystikern till ett inre liv som griper i det tomma intet när det vill fatta en yttervärld som det åstundar.”

Naturforskaren och mystikern befinner sig alltså i var sin återvändsgränd men, säger Steiner, deras respektive kunskapssätt är inga irrvägar för den skull utan tvärtom nödvändiga kunskapsvägar som för vidare: ”Man måste söka vägen in till båda kunskapssätten, ty först när man funnit dem blir vägen ut ur dem synlig.” Den kunskapssträvande människan måste genom inre erfarenhet nå till randen av dessa två klippor. Hon måste med hela sin själ ge sig hän åt det naturvetenskapliga och det mystiska kunskapssättet. Hon får inte rygga tillbaka inför den avgrund hon erfar mellan det materiella skeendet och den själsliga upplevelsen, ty det är just i upplevelsen av denna avgrund, som människan hittar krafter att övervinna den. Så här säger Steiner:

”Den som har gjort de rätta erfarenheterna med naturkunskap och mystik säger sig, att hon utom dessa båda kunskaper måste söka ytterligare en annan, som flyttar den materiella yttervärlden närmare människans inre liv än vad naturvetenskapen gör och som tillika skänker det inre livet djupare in i världen än vad den rena mystiken gör. Ett sådant kunskapssätt kan kallas antroposofiskt och det vetande om verkligheten, som man uppnår genom det, kan kallas antroposofi.”

Antroposofins förhållande till natur- och humanvetenskaperna

I vår inledande artikel till denna serie nämnde vi de innehållspråkliga problem som är knutna till begreppet Geisteswissenschaft, vilket främst i svenska antroposofiska kretsar översätts till andevetenskap, i stället för det gängse begreppet humanvetenskap. Debatten kring natur- och humanvetenskaperna var livlig under Steiners verksamma tid och denna reflexion bottnade naturligtvis i de stora framstegen som naturvetenskapen hade gjort sedan Descartes dagar. Sett ur naturvetenskapens ögon höll humanvetenskap (Geisteswissenschaft) på att förlora sin vetenskapliga status, vilket föranledde till exempel Dilthey att utförligt undersöka humanvetenskapens specifika vetenskaplighet, genom att framhäva att humanvetenskapens mål är att förstå (verstehen) världen till skillnad från naturvetenskapen vars mål är att förklara (erklären) världen.

Ur detta övergripande perspektiv är det riktigt att betrakta antroposofin som en humanvetenskap i Diltheys mening. I en mer specifik betydelse vill dock Steiner, som vi såg nyss ovan, betrakta antroposofi (förstått som Geisteswissenschaft) som ett fördjupat vetenskapligt forskningsområde som vill nå bortom motsättningen mellan human- och naturvetenskapen. Det kunskapssätt som Steiner förespråkar är utförligt beskrivet i sista kapitlet i Die Rätsel der Philosophie. Där uttalar sig Steiner om Diltheys filosofi och menar att det han syftar på med det antroposofiska kunskapssättet inte skall förväxlas med Diltheys andevetenskapliga begrepp. Detta kunskapssätt handlar inte om att leva i tankevärlden utan att levande uppleva själva aktiviteten att tänka (”Es kommt hierbei nicht darauf an, in Gedanken zu leben, sondern darauf, die Denktätigkeit zu erleben.”). För att göra detta föreslår Steiner ett meditativt övande som enligt honom kommer att leda till en förhöjd medvetenhetsnivå. Detta förhöjda medvetande kallar Steiner för ett kroppsfritt tänkande och han säger att detta förhöjda medvetande förhåller sig till det vanliga medvetande på samma sätt som det vanliga medvetandet förhåller sig till drömmedvetande. Det handlar alltså om ett uppvaknande på ett annat medvetandeplan.

Intressant ur filosofihistoriskt perspektiv, är att Steiners sökande efter ett annat kunskapssätt baserat på ett förändrat medvetande, äger rum samtidigt som Husserl lägger fram sin fenomenologiska filosofi. Det skulle föra oss för långt att göra en detaljerad jämförelse men nämnas kan att samma år, 1911, som Steiner talade i Bologna (se ovan), publicerar Husserl i tidskriften Logos en artikel med titeln Filosofi som sträng vetenskap. Denna artikel var resultat av Husserls fenomenologiska arbete och ett försök att lägga fram detta arbete för en bredare publik. I denna artikel talar Husserl också om vikten av ett annat filosofiskt kunskapssätt, vilket han just benämner ”sträng vetenskap”. För Husserl, liksom för Steiner, ska denna stränga vetenskap inte förväxlas med Diltheys humanvetenskap, utan tvärtom vill denna vetenskap nå bortom den då aktuella motsättningen mellan human- och naturvetenskaperna. Husserls terminologi erbjuder dessutom, när han försöker beskriva det stränga fenomenologiska kunskapssättet, klara likheter med Steiners. Husserl talar till exempel om en ”tankens energi” och om en ”fullmedveten vilja”, vilka påminner om Steiners rigorösa koncentrations övningar för att nå ett förändrat medvetande.

Intressant för oss är också att detta meditativa förhållningssätt som Steiner förespråkade i början av 1900-talet, idag håller på att bli uppmärksammat från traditionellt vetenskapligt håll. Till exempel har en av de främsta vetenskapliga tidskrifterna, The Lancet, i april i år publicerat en erkännande artikel om mindfullness betydelse****. När vi nu lämnar Steiners specifika tankevärld är det viktigt att ta med oss, i vårt fortsatta arbete, hans påpekande att klyftan mellan vetenskap, förstådd som främst naturvetenskap, och filosofi/humanvetenskap bara kan övervinnas om människan inte hålls utanför själva kunskapsprocessen. Att människan egentligen inte kunde hållas utanför denna kunskapsprocess vittnar dessutom hela den klassiska vetenskapens utveckling och kris, vilket vi kommer att betrakta i kommande artikel.

Det skall också nämnas att Steiner var tidig med att förstå Nietzsches betydelse för filosofin. Redan 1895 publicerade han Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit.

** Förutom i Frihetens filosofi beskrivs denna process utförligt i sista kapitlet i Die Rätsel der Philosophie.

*** Steiner höll mer än 6000 föredrag från ca 1900 fram till sin död 1925. Förutom några mycket få föredrag, såsom ”Filosofi och antroposofi”, har Steiner dock inte gått igenom dessa föredrag, vilka publicerats efter stenografiska anteckningar, med alla fel och brister detta kan innebära.

**** The Lancet, april 15, ”Being mindful about mindfullness” av Francesco Pagnini och Deborah Philips. Intressant också i denna artikel är grafen som visar att antalet publikationer om mindfullness har ökat från strax under 100 år 2000, till knappt 1000 2014, vilket om något vittnar om ämnets aktualitet.

Text: Gerard Lartaud
Foto: Wikimedia

Ladda ner som pdf.

Läs hela artikelserien ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”

Artikel #1: ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”
Artikel #2: ”Den platonska och aristoteliska kunskapen”.
Artikel #3: ”Descartes och 1600-talets vetenskapliga revolution”
Artikel #4: ”Kants gränsdragning mellan vetenskap och metafysik”
Artikel #5: ”Grunddragen i Steiners kunskapsteori”
Artikel #6: Steiner och strävan efter en gränsöverskridande kunskap
Artikel #7: ”Den klassiska vetenskapens villkor, kriterier och begränsningar”
Artikel #8: ”Mot en utvidgad vetenskap”

19 juli, 2015

Reinkarnationstanken och Livets Etos

Någon gång i livet ställer vi oss alla sannolikt frågan vad som är meningen med vår tid på jorden. Finns det något mer än det ofullkomnade liv som vi känner igen oss själva i eller något mer än våra egna tillkortakommanden och oförlösta drömmar? …

LÄS MER

Någon gång i livet ställer vi oss alla sannolikt frågan vad som är meningen med vår tid på jorden. Finns det något mer än det ofullkomnade liv som vi känner igen oss själva i eller något mer än våra egna tillkortakommanden och oförlösta drömmar?

Frågan är grundbulten i alla religioner och även hos dem, som helt avvisar tanken på något annat och större, är frågan rest. De svar som finns från olika håll rör inte sällan upp starka känslor och motsättningar, skapar fiendskap och till och med krig.

I den här videon berättar Ursula Flatters, med lång erfarenhet som chefsläkare på Vidarkliniken i Järna, om sin personliga ingång i frågan om meningen med våra liv och sin syn på reinkarnation.

För henne handlar meningen med livet om att var och en av oss måste få bli det vi är ämnade att vara. På samma sätt som rosenfröet blir till en ros och inget annat, menar hon att vi alla har en bestämmelse, som vi som människor når genom att utveckla oss själva i våra relationer med vår omvärld. Hon menar att vi måste komma igen i flera liv ”för annars har utveckling ingen mening och själva meningen är du och din egen fullkomning”.

""

Föredraget är från september 2012 och var del av ett kvällsseminarium på Litteraturhuset i Oslo.

 

Rudolf Steiner
10 juli, 2015

Grunddragen i Steiners kunskapsteori

Under ett antal veckor kommer vi att publicera en serie artiklar som syftar till att sätta Steiner i ett idéhistoriskt sammanhang, framförallt i förhållande till uppkomsten och utvecklingen av vetenskapsbegreppet, samt till 1900-talets rationalitetskris. Detta är del 5 i artikelserien.…

LÄS MER

Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv, del 5 av 8

Nu har vi kommit fram till Steiner i vår betraktelse över hans tänkande i ett idéhistoriskt perspektiv. Teckningen ovan föreställer honom omkring 1892, under den tiden som han bodde i Weimar och färdigställde sitt huvudverk, Frihetens filosofi. Vi kommer att se att Steiner helt och hållet anknyter både till sin samtid och till den filosofiska traditionen, vilket har varit anledningen till de tidigare artiklarna om antikens filosofi, Descartes och Kant. Centralt i Steiners tänkande är, liksom närmast för Kant, frågan om människans kunskapsmöjligheter.

Vad är kunskap och hur kommer den till stånd? Samt vad innebär detta för människan i förhållande till världen omkring henne? I denna och i kommande artikel kommer vi att behandla dessa frågor. Idag kommer vi främst att koncentrera oss på grunddragen i Steiners kunskapsteori, medan vi i nästa artikel kommer att sätta Steiner i relation till det moderna ifrågasättandet av metafysiken samt betrakta hans syn på förhållandet mellan filosofi och antroposofi.

1800-talets nykantianska idéströmning

Som vi nämnde i förra artikeln är Kants filosofi mångfacetterad. Trots, eller kanske på grund av, den klara gränsdragningen mellan vetenskap och den traditionella metafysiken som görs i Kritik av det rena förnuftet kommer Kant senare försöka övervinna de, av honom satta, klara gränserna för förnuftet. Problemet som Kant försökte finna lösningen på var helt knutet till den oundvikliga dualism som hela hans kritiska filosofi var behäftad med. I och med att Kritik av det rena förnuftet hade visat att det naturvetenskapliga kunskapssättet var det enda giltiga kunskapandet av världen betraktad som fenomen, blev världen betraktad som noumenon, tinget i sig, hänvisad till den praktiska moralsfären (den mänskliga frihetens sfär), vilken behandlades senare i Kritik av det praktiska förnuftet. Men om nödvändighetens värld (kunskapens värld) blev så starkt åtskild från frihetens värld (moralens värld), hur kunde då hela kritiska filosofin sammanföras i en helhet? Det är detta problem som Kant försöker lösa i sitt sista stora verk, Kritik av omdömeskraften, där han tar sig an frågan om konsten och naturens ändamålsenlighet.

Utan att gå närmare in i Kritik av omdömeskraften kan nämnas att det är i just detta sista gränsöverskridande verk som man kan spåra hela tyska idealismens ansatspunkt (med Fichte, Schelling och Hegel som främsta representanter). Trots dess oerhörda kraft och djup blev emellertid den tyska idealismen bara ett kort avbrott i den, av Kant inspirerade, dominerande vetenskapliga filosofin. Eftersom frågorna runt vetenskapens metodik och väsen blev allt mer aktuella vid mitten av 1800-talet, blev ropen efter en återgång till Kant allt högre inom den tyska filosofiska världen. I sin bok, ”Kant och epigonerna” från 1865 avslutade till exempel Otto Liebmann varje kapitel med utropet: ”Vi måste återvända till Kant!”.

Denna återgång till Kant, känd som nykantianismen, blev snart den dominerande filosofiska riktningen inom främst tysk filosofi i 1800-talets andra hälft. Nykantianismen genomsyrade all forskning. Här skulle bevisas att människan är en dåre som tror sig kunna göra anspråk på att verkligen känna världen i sig, bortom vår erfarenhet av den. Du Bois-Raymond, en inflytelserik tysk vetenskapsman, sammanfattade detta kärnfullt i sitt berömda uttalande 1872: ”Ignoramus et ignorabimus” (”Vi är ovetande och skall förbli det”). Vidare visade Volkelt, Hartmann och Müller, bland andra, att det var fullständigt illusoriskt att tro att vi vet någonting om världen i sig. Det enda vi vet någonting om, menade de, är vår egen föreställning om världen. När vi till exempel uppfattar ett ljud, uppfattar vi i själva verket ingenting annat än vår egen reaktion på detta ljud, vår egen organisms reaktion på en yttre retning.

Steiner och uppgörelsen med nykantianismen

Nykantianismen var den filosofiska miljö som Steiner växte upp i och han ville göra upp med denna andens uppgivenhet som han benämnde den kantianska och nykantianska idéströmningen. Att människan inte skulle kunna få kunskap om världen bortom dess manifestation var för honom främmande. Här blev den unge Steiner djup berörd och influerad av Goethes tankar, vilka han tidig kom i kontakt med då han redan som 21-årig student i Wien blev anlitad för att ge ut Goethes naturvetenskapliga skrifter. Steiner arbetade sedermera (1890-1897) på Goethe- och Schillers arkiv i Weimar och hade även där ansvaret för utgivandet av Goethes naturvetenskapliga skrifter i den så kallade Sophienutgåvan, det stora praktverket om Goethe. Som hela hans samtid, uppskattade Steiner naturligtvis Goethes litterära produktion, samtidigt som han beklagade att man ännu inte hade upptäckt vilken enorm kunskapsskatt Goethes naturvetenskapliga skrifter egentligen utgjorde. Detta tema skall Steiner för övrigt återkomma till många gånger under sitt liv och han ser detta förbiseende som orsaken till den återvändsgränd som, enligt honom, filosofi och vetenskap hade hamnat i under hans livstid. Det är inte för inte som Steiner kommer att döpa sin stora byggnad i Dornach (Schweiz) just för Goetheanum, vilket sedermera har blivit centrum för hela den internationella antroposofiska rörelsen.

Det stora med Goethe är, enligt Steiner, att han förbehållslöst tar sig an naturen och livet. Fjärran från Kants gränsdragning mellan naturvetenskap och metafysisk, vilket förhindrade denne att nå fram till en djupare förståelse av naturen och livet (trots försöket i Kritik av omdömeskraften), är människan för Goethe inte alls skild från naturen eller världen i sig, utan tvärtom helt inbäddad och delaktig i världen och naturens skeenden. För Goethe, liksom för Steiner senare, är de krafter som verkar i naturen och världen samma krafter som verkar inom människan och för att förstå världen i sitt innersta väsen, är det helt enkelt nödvändigt att utgå från sig själv, från det som i oss är länken till det som återfinns som natur framför oss.

I Die Rätsel der Philosophie 1914-1924 uttrycker sig Steiner så här: ”Hos Kant är naturen helt och hållet i den mänskliga anden, hos Goethe är den mänskliga anden helt och hållet i naturen eftersom naturen själv är andlig .” (min översättning). För Goethe liksom för Steiner (och för Aristoteles mycket tidigare) är således idén helt inbäddad och verksam in i världen*. Idén, det andliga om man så vill, är helt oskiljaktigt förenad med den materiella världen. Att denna enhet upplevs som en dualitet är endast en följd av människans sätt att vara i världen. Det är denna tanke som ligger till grund för hela Steiners kunskapsteori, vilken han kommer att lägga fram i Sanning och vetenskap 1892, samt i sitt huvudverk Frihetens filosofi 1894.

Den primära frågeställningen i Frihetens filosofi är, som titeln antyder, den om människans frihet. Så inleder Steiner sitt verk: ”Är människan i fråga om sitt tänkande och handlande en andligen fri varelse, eller står hon under tvånget av en rent naturlagmässig sträng nödvändighet?”. Steiner kommer fram till att svaret på denna fråga först måste föregås av en analys av kunskapsprocessen och om tänkandets väsen i synnerhet. Väl att märka är att Steiners uppläggning av frihetsfrågan inte skiljer sig från Kants. Båda menar att kunskapsfrågan måste föregå den om viljans frihet. Det är först när jag vet vad kunskap är, som jag kan yttra mig om människans frihet. Den stora skillnaden dem emellan är att Kant måste offra människans möjlighet att nå en verklig kunskap om världen (kunskapen om världen i sig) för att rädda hennes moraliska frihetssfär (se Kants berömda uttalande i förordet till andra upplagan av Kritik av det rena förnuftet: ”Jag måste alltså upphäva vetandet för att få plats för tron…”). Till skillnad från Kant, förutsätter Steiner däremot en verklig kunskap om världen för att människans frihet skall få sin fulla mening, vilket bland annat innebär att den moraliska frihetssfären hos Steiner inte är knuten till frågan om tron.

Iakttagelse och tänkande

Vi har tidigare nämnt hur huvudfrågan i filosofin ur kunskapsteoretisk synpunkt, för att säga det väldigt förenklat, i stort sett alltid har varit densamma och handlar om det faktum att vi människor förhåller oss till världen på två olika sätt, dels genom sinnenas varseblivningar och dels genom tankens aktivitet. Det är denna dubbla upplevelse av verkligheten som har sporrat människan i sitt sökande efter förståelsen av världen grundad på en säker, tillförlitlig, kunskap om den. Vi såg tidigare att Platons sätt att bemöta denna dubbla upplevelse av världen, var att lägga fram sin tvåvärldslära, där idévärlden var överordnat sinnevärlden. Senare skulle Descartes bemöta samma mänskliga upplevelse genom att försöka förstå hur vi som tänkande substanser, förhåller oss till den utsträckta, materiella substansen. Det är dessutom denna cartesianska uppfattning om en radikal åtskillnad mellan res cogitans och res extensa som kom att leda till den delning som vi idag fortfarande väl känner till mellan vetenskap och filosofi grundad på motsättningen mellan objekt och subjekt. Vidare, som vi såg i förra artikeln, är det också förhållandet mellan åskådning och begrepp som står i centrum för Kants analys av erfarenhets- och kunskapsfrågan. Det är därför inte förvånande att det är precis denna fråga som också är utgångpunkten för Steiners reflexion i Frihetens filosofi.

I denna skrift menar Steiner att filosofer, när det gäller att förstå det mänskliga kunskapssträvandet, har haft många utgångspunkter såsom motsättningen mellan ”… idé och verklighet, subjekt och objekt, fenomen och ting i sig, idé och vilja, begrepp och materia, kraft och stoff, medvetet och omedvetet”. Men, menar Steiner, alla dessa motsättningar måste föregås av en ännu mer grundläggande motsättning, nämligen den mellan iakttagelse och tänkande. För Steiner, oavsett vilken princip människan utgår ifrån i sin förståelse av världen, måste denna princip vara ”iakttagen av oss någonstans eller uttala(d) i form av en klar tanke som kan tänkas av vem som helt”. Vi kan notera i förbifarten att Steiner, genom att poängtera vikten av ”en klar tanke som kan tänkas av vem som helst”, inte nämnvärt skiljer sig på denna metodiska punkt från Descartes för vilken klarhet och tydlighet var det främsta kriteriet för kunskapen.

Dessa två aktiviteter, iakttagelse och tänkande är helt olika varandra säger Steiner. Han tar exemplet med en häst och konstaterar att vårt tänkande om en häst och ”föremålet” häst är två saker som uppträder var för sig. Föremålet häst är endast tillgängligt för oss genom iakttagelse och begreppet häst är endast tillgängligt för oss genom tänkandet. Vidare säger han: ”Lika litet som vi genom blotta stirrandet på en häst kan göra oss ett begrepp om den, lika litet är vi i stånd att enbart genom tänkande frambringa ett motsvarande föremål.” Detta motsatsförhållande och sättet som det presenteras på påminner starkt om det motsatsförhållande som Kant gjorde mellan begreppen och åskådningsformerna. Vi minns särskilt Kants utsaga om att begrepp utan åskådningar är tomma medan åskådningar utan begrepp är blinda. För Steiner är alltså ”blotta stirrandet på en häst” lika begreppsmässigt blint, för att tala med Kant, som tänkandet är tomt, oförmöget att frambringa föremålet.

Det vidgade erfarenhetsbegreppet

Skillnaden mellan Kant och Steiner är dock att Steiners vidare resonemang på sitt sätt är mer radikalt, kritiskt med Kants terminologi, än Kants eget. Vi måste komma ihåg att Kants Kritik av det Rena Förnuftet framförallt hade ett normativt syfte, det vill säga att bedöma den mänskliga kunskapens rätt att göra anspråk på säkra, tillförlitliga utsagor om världen. Det är just därför som Kant gav sig i kast med att ifrågasätta det gamla dogmatiska metafysiska arvet från grunden. Det anmärkningsvärda är att Kant, trots allt, inte gjorde upp med ett av de mest grundläggande metafysiska begreppen, nämligen erfarenhetsbegreppet. Kant gjorde sig egentligen aldrig fri från det, sedan Platon, välförankrade uppfattningen att erfarenhetsvärlden, den sinnliga världen, inte kan förmedla någon varaktig kunskap. Det som Kant inte gjort sig fri ifrån är alltså den gängse dogmatiska uppfattningen om erfarenheten tänkt utifrån en tudelning av mänsklig kunskap mellan sinnevarseblivning och tankeprocess, där erfarenhet likställs med sinneserfarenhet.

För Steiner däremot är iakttagelsen inte liktydig med sinnesiakttagelse och erfarenhet inte liktydig med sinneserfarenhet. Visserligen, som i exemplet med hästen ovan, kan iakttagelsen vara en sinnesiakttagelse, men dess fält är betydligt större. Detta iakttagelsefält inkluderar alla våra förnimmelser, varseblivningar, våra begrepp och idéer, alla våra känslor, samt till och med våra illusioner, fantasier och hallucinationer. Iakttagelsefältet för Steiner är alltså hela erfarenhetsfältet, både det yttre och det inre. Skillnaden för Steiner går inte mellan erfarenhet och begrepp, där erfarenhet enbart är tänkt som sinneserfarenhet, utan mellan iakttagelse och tänkande, där allt till att börja med, både de inre och de yttre skeendena, iakttas innan de blir föremål för tänkandets aktivitet.

En särskild plats i Steiners resonemang intar iakttagelsen av själva tänkandet. Kan det vara en erfarenhet att tänka? I en av sina mindre kända skrifter, Beantwortung der Frage: Ist es eine Erfahrung, daß wir denken? (Svar på frågan: Är det en erfarenhet att tänka?), hade Kant ställt sig denna fråga. Med hänsyn till hans uppfattning av erfarenhetsbegreppet, kan Kant bara svara nej på denna fråga. Det kan inte vara en erfarenhet att tänka eftersom ”tankeerfarenheterna” per definition saknar empirisk karaktär, och därmed inte fyller erfarenhetskriteriet, vilket förutsätter en förening av åskådning och begrepp. Detta är för övrigt, som vi såg i förra artikeln, anledningen till att metafysik inte kan vara en vetenskaplig kunskapskälla. Steiner närmar sig frågan annorlunda. För honom är tänkandet också föremål för den kunskapande människan, eftersom den ursprungliga motsättningen för den kunskapande människan inte är den mellan erfarenhet (uppfattad som sinneserfarenhet) och tanke utan den mellan iakttagelse och tänkande, där iakttagelsefältet omfattar allt som den tänkande människan förhåller sig till. Därmed är tänkandet också ett fenomen som både kan iakttas och kunskapas om.

Iakttagelse av tänkandet visar bland annat att det är ett i sig självt vilande element, vilket inte behöver något annat än sig självt för att skapa eller förstå sig själv. När tänkandet betraktar sig självt behöver det inte något annat än sig självt för att göra det, eftersom det iakttagna objektet, tänkandet, är kvalitativt detsamma som den verksamhet, tänkandet, som inriktar sig på det. Häri ligger förstås tänkandets stora frestelse. Eftersom tänkandet inte behöver något annat än sig själv för att förstå sig själv, kan det tänkande subjektet förlora sig i rent spekulativt tänkande och därmed står dörren öppen för allahanda metafysik eller dogmatism. Vi återkommer till detta problem i vår nästa artikel.

Tankens riktning

En annan viktig egenskap hos tänkandet, menar Steiner, är att det är det icke iakttagna elementet i vårt vanliga liv. När jag till exempel iakttar ett bord, är mitt tänkande sysselsatt med detta föremål. Bordet, som träder fram i mitt iakttagelsefält upptar hela min uppmärksamhet. Tänkandet är sålunda riktat mot föremålet, inte mot sig självt. Det hör till tänkandets natur, menar Steiner, att den tänkande inte kan iaktta det medan han utövar det. Mycket riktigt säger jag inte ”jag tänker på ett bord”, utan jag säger ”det här är ett bord”. Steiner menar att anledningen till att vi inte iakttar tänkandet i vårt vardagsliv, är att det beror på vår egen verksamhet. Det fysiska bordet frambringar jag inte, däremot tanken på detta bord. Medan jag frambringar denna tanke är min ”tankeuppmärksamhet” riktad mot bordet, inte mot själva aktiviteten att frambringa tanken. Tänkandet försvinner så att säga obemärkt in i iakttagelsen som den är riktad mot.

Utan att fördjupa oss mer i Steiner kunskapsteori, vilket skulle kräva ett helt eget arbete, är det intressant att notera att Steiners sätt att närma sig kunskap och tänkandet står helt i samklang med hans filosofiska samtid, närmare bestämd med Husserl som gav ut ”Logiska undersökningar” 1900 samt ”Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi” 1913. Redan i inledningen till denna artikelserie nämnde vi att det finns likheter i Husserls och Steiners syn på filosofins uppgift och tillvägagångsätt. Båda ansåg att filosofin och vetenskapen, för att få en fastare och bredare grund, hade behov att en ny metod och att denna metod var just beroende av ett nytt betraktande av medvetandeakten och dess föremål. Som vi såg nyss är tänkandets ”riktning” mot dess föremål, centralt i Steiners betraktande av tänkandet. Vi finner ett liknande resonemang hos Husserl med begreppet ”intentionalitet”, som blev så betydelsefullt för fenomenologin. Så skriver Svante Nordin i Filosofins historia, om intentionalitets begreppet hos Husserl:

”Att medvetandeakterna har intentionalitet innebär att de har riktning. En tanke är en tanke på något, en glädje eller en sorg är glädje eller sorg över något, en viljeakt är en vilja till något, ett minne är ett minne av något. I samtliga fall finns en riktning mot ett avsett föremål som är ideellt närvarande i själva akten.”

Vidare förklarar Nordin att den fenomenologiska kunskapsoperationen för Husserl bli ett skådande, en theoria, som är riktad mot något närvarande som visar sig för betraktaren. Det är här som Husserl talar om ett ”Väsensskådande” (ty. Wesenschau) och Nordin fortsätter med att säga att det är så man ska förstå Husserls utrop ”tillbaka till sakerna själva”. För Husserl är filosofins förnyelse inte beroende av ett filosofihistoriskt arbete, utan just av denna återgång till en noggrann analys av medvetandefakta.

Bortom subjektivism

Steiner kommer att föra ett liknande resonemang som Husserl, även för honom handlar det egentliga filosofiska arbetet om en konkret analys av medvetandefakta mer än en filosofishistorisk reflexion, vilket är anledningen till att hans filosofiska verk innehåller förhållandevis få referenser till andra filosofer. I denna analys av medvetandefakta är en av Steiners centrala tankar, att det är den tänkande aktiviteten som är primär, inte självmedvetandet, och häri försöker Steiner övervinna den subjektivism som har präglat filosofin sedan Descartes utgångspunkt i Cogito ergo sum. Detta kan förefalla lite egendomligt eftersom vi utgår ifrån att självmedvetande är en förutsättning för tänkandet, men man måste komma ihåg att Steiners tillvägagångssätt är fenomenologiskt, han utgår från en analys av tankeprocessen. För honom avslöjar denna analys att det primära inte är ”jag tänker alltså är jag” såsom Descartes menade, utan den tänkande aktiviteten som föregriper denna sats. Detta innebär att medvetandet inte är utgångspunkten i kunskapsprocessen, utan den tänkande aktiviteten, vilken föregår och möjliggör självmedvetandet. Detta innebär vidare att, eftersom den tänkande aktiviteten är primär, att tänkandet varken är subjektivt eller objektivt. Tvärtom är det just den tänkande aktiviteten som är själva grunden till båda dessa kategorier, subjekt och objekt. Ty det är genom tänkandet, säger Steiner som vi ”kan bestämma oss som subjekt och sätta oss i motsats till objekten. Därför får tänkandet aldrig uppfattas som en enbart subjektiv verksamhet. Tänkandet är bortom subjekt och objekt. Det bildar båda dessa begrepp på samma sätt som alla andra”.

Tänkandet, och inte medvetandet, är alltså för Steiner den ursprungliga principen, ”som existerar genom sig själv” och som därför kan vara utgångpunkten för förståelsen av världen. Samtidigt som Steiner är mån om att betona denna rangordning mellan tänkande och medvetande, är han lika mån att klargöra att tänkandets företräde endast är giltig utifrån förståelsens synpunkt. Steiner resonerar strikt fenomenologiskt och menar att visserligen, utifrån ”världsskaparens synpunkt”, måste tänkandet vara förankrat i ett medvetande, men ur filosofens synpunkt, vars uppgift är att förstå världen, är tänkandet primärt eftersom oavsett vilken princip, inklusive medvetande, som filosofen utgår ifrån, förutsätter denna princip tänkandets aktivitet.

Som vi skall se i nästa artikel kommer Steiner, utifrån denna uppfattning om tänkandet, att utveckla sin syn på kunskap som en ständig, gränslös, pågående verksamhet, där kunskap uppnås när människan i sitt tänkande förenar varseblivning och begrepp. Genom att poängtera vikten av föreningen mellan dessa två moment (varseblivning och begrepp), kommer vi att märka att Steiner, på samma sätt som Kant före honom, vill försöka ta avstånd från absolut idealism såväl som från naiv empirism. Det är av den anledningen som Steiner kallar sin filosofi för objektiv idealism. Idealism i den mening att människan i tänkandet onekligen hittar den ansatspunkt som hon behöver för att förstå världen och sig själv, samt ”objektiv” i den meningen att endast tänkandet inte räcker för att ge tyngd åt människans kunskaper. Tänkandet måste förankras i iakttagelserna av världen utanför henne.**

* Goethes bidrag till naturvetenskapen gällande botanik, anatomi, färglära mm grundar sig just i denna övertygelse att idéerna är verksamma principer vilka går att spåra ända in i den fysiska världen.

** Vi kommer ihåg att Kant kallade sin filosofi för transcendental idealism som likväl kan uppfattas som empirisk realism. Enligt vår mening kallar Steiner sin filosofi för objektiv idealism av samma anledning som Kant kallade sin för transcendental idealism: båda två inser nödvändigheten av ett filosofiskt betraktelsesätt som når bortom den gängse fruktlösa motsättningen mellan idealism och empirism.

Text: Gerard Lartaud
Foto: Wikimedia

Ladda ner som pdf.

Läs hela artikelserien ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”

Artikel #1: ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”
Artikel #2: ”Den platonska och aristoteliska kunskapen”.
Artikel #3: ”Descartes och 1600-talets vetenskapliga revolution”
Artikel #4: ”Kants gränsdragning mellan vetenskap och metafysik”
Artikel #5: ”Grunddragen i Steiners kunskapsteori”
Artikel #6: Steiner och strävan efter en gränsöverskridande kunskap
Artikel #7: ”Den klassiska vetenskapens villkor, kriterier och begränsningar”
Artikel #8: ”Mot en utvidgad vetenskap”

9 juli, 2015

Vård och omsorg största ämnet i årets Almedalen

Årets åtta dagar långa Almedalsvecka är tillända. Betydelsen och behållningen av allt som diskuterades är det för tidigt att uttala sig om, men energinivån och engagemanget – både hos arrangörer och besökare - verkade dock hålla sig på topp veckan igenom. Det som för dryga 30 år mest handlade om politiska utspel har idag vuxit till en gigantisk idé- och politikmässa i skärningspunkten mellan näringsliv och samhälle.…

LÄS MER

Årets åtta dagar långa Almedalsvecka är tillända. Betydelsen och behållningen av allt som diskuterades är det för tidigt att uttala sig om, men energinivån och engagemanget – både hos arrangörer och besökare – verkade dock hålla sig på topp veckan igenom. Det som för dryga 30 år mest handlade om politiska utspel har idag vuxit till en gigantisk idé- och politikmässa i skärningspunkten mellan näringsliv och samhälle.

De mest intensiva dagarna blev i år tisdagen och onsdagen då hälften av de totalt 3465 planerade evenemangen genomfördes. Till en lyckad Almedalsvecka med många besökare hör förstås också fint väder och vädrets makter ställde upp! Huvuddelen av dagarna sken solen från en klarblå himmel.

På Hästgatan och Donners plats är det alltid särskilt trångt. Här hälsas, hejas och kramas när vänner, kollegor och åsiktsfränder strålar samman på väg uppåt Adelsgatan och Stora torget eller nedåt Almedalen, Högskolan, Kongresscentrum och hamnen. Caféer och restauranger fylls ständigt på med de som vill hitta en plats för en pratstund. Kanske är det viktigaste värdet och behållningen av Almedalen inte alla arrangemang och seminarier utan just de sociala möjligheterna till enkla och lättsamma möten och samtal. Flera politiker deklarerade redan inför årets vecka att de i år ville hålla sig borta från estraderna och i stället fokusera på att odla sina kontakter.

Andelen arrangörer ökade även i år och 1645 olika organisationer var på plats, till största delen intresseorganisationer. Den mest aktive politiken var bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern Mehmet Kaplan, som medverkade i 22 evenemang. Annie Lööf var den mest frekvent medverkande partiledaren med sitt deltagande i 16 evenemang. Sjukvårdsministern Gabriel Wikström, var i stort sett lika flitig han och medverkade i 15 seminarier sammanlagt. I år liksom tidigare år var vård och omsorg dessutom det allra största ämnesområdet med flest evenemang. Värdebaserad vård, sjuksköterskebristen, etik och e-hälsa var några av årets hetaste sjukvårdsteman.

Men självklart stod också skolfrågan högt på agendan och Martinskolan och Ekobanken medverkade bl a med ett seminarium på temat ”Hur generella skolor möter konkurrensen från ämnesinriktade grundskolor”. Ekobanken tillsammans med Trialog tankesmedja arrangerade också ett seminarium med rubriken ”Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan?

Waldorfskolornas riksförening gjorde sedan en uppföljning av detta seminarium tillsammans med företrädare för Montessori och Freinetpedogiken. Syftet var att tillsammans med företrädare för de pedagogiska alternativen samtala om regeringen planer på 10-årig grundskola eller obligatorisk skolförberedande verksamhet för sexåringar. Samtliga alternativa företrädare ställde sig kritiska till en sänkning av skolåldern med goda argument.

Ekobanken anordnade också ett antal ytterligare seminarier inom hållbarhetsområdet bl a på temat ”Vi vet vad vi bör äta, ändå äter vi allt sämre. Hur vänder vi trenden?” Ekobanken anordnade också seminarier om hållbarhet i en vidare mening med koppling till sysselsättning och arbetsmarknad t ex med rubriken ”Vad ska vi göra när robotarna och datorerna tar över våra arbetsuppgifter?” och ” Sharing ekonomi kan ge fler tillgång till mer, men vad händer med jobben?”

Genom åren är det många proffstyckare som förutspått Almedalens undergång som idétorg och politisk tummelplats. Det är dock svårt att se en bortre gräns för viljan och intresset att delta när man tagit del av energin, engagemanget och intresset på plats. Ett hett tips är att Almedalen blir stort även nästa år!
Foto: Malin Ericsson/Region Gotland

Ytterjärna Forum
Text: Inger Holmström
3 juli, 2015

Åldrandets gåta

Yoghurt och yoga, te och tango – finns det en hälsokur som gör att vi lever längre och som går att applicera på alla människor? I boken ”Åldrandets gåta” går vetenskapsjournalisten Henrik Ennarts igenom olika faktorer som gör att människor lever längre. …

LÄS MER

Yoghurt och yoga, te och tango – finns det en hälsokur som gör att vi lever längre och som går att applicera på alla människor? I boken ”Åldrandets gåta” går vetenskapsjournalisten Henrik Ennarts igenom olika faktorer som gör att människor lever längre. Han har bland annat intervjuat människor i de så kallade ”blå zonerna” – platser där människor i genomsnitt har blivit äldre än på andra platser. De fem mest kända blå zonerna i världen är Okinawa, Sardinien, Nicoyahalvön, Vilcabamba och Kaukasus. Men Ennarts hittade även en till: runt Markaryd i Småland.

”Det gemensamma för människorna på dessa vitt skilda platser är en sparsam kosthållning, en upplevd känsla av att ha en funktion för andra och en mening i sitt liv och någon form av religiositet.” skriver Ann Heberlin i en recension av boken hos SvD.

Några andra delar som anses vara gemensamt för människor i de blå zonerna är enligt en artikel i Aftonbladet följande:

  • Håller kroppen i rörelse
  • Är sociala och integrerade
  • Äter mycket grönsaker
  • Undviker stress
  • Äter sig mätta till 80 procent
  • Kött äts bara ibland
  • Måttlig vinkonsumtion
  • Meningsfull tillvaro
  • Familjen prioriteras
  • Låg andel rökare

 

Ytterjärna Forum
Text & foto: Red/SZ.

26 juni, 2015

En spaning inför Almedalsveckan 2015

På söndag 28 juni drar politikerveckan i Almedalen igång. I år är det Centerpartiet som är först ut med sin politikerdag, följt av Socialdemokraterna (mån), Kristdemokraterna (tis), Sverigedemokraterna (ons), Miljöpartiet (tor), Moderaterna (fre), Vänsterpartiet (lör) och Folkpartiet (sön). Vi har gjort en spaning på seminarier och evenemang som verkar lite extra intressanta (med en reservation för ändringar i programmet, kolla även på respektive evenemangs sida). …

LÄS MER

På söndag 28 juni drar politikerveckan i Almedalen igång. I år är det Centerpartiet som är först ut med sin politikerdag, följt av Socialdemokraterna (mån), Kristdemokraterna (tis), Sverigedemokraterna (ons), Miljöpartiet (tor), Moderaterna (fre), Vänsterpartiet (lör) och Folkpartiet (sön). Vi har gjort en spaning på seminarier och evenemang som verkar lite extra intressanta (med en reservation för ändringar i programmet, kolla även på respektive evenemangs sida).

Ideella trädgården

Ideella trädgården är en mötesplats för civilsamhället arrangerad av 18 ideella organisationer. I den ideella trädgården kommer det att hållas seminarier, spännande samtal, utfrågningar av politiker och mingel under hela Almedalsveckan, i syfte att sätta den ideella sektorn på kartan. Ett exempel är organisationen Forum som talar om Att driva företag i ideell regi – från ineffektiv affärsverksamhet till socialt företag. Hur då? och Famna – riksorganisationen för idéburen vård och omsorg som håller ett ekonomiskt seminarium om Idéburet företagande i praktiken följt av samtal med ekonomer, idéhistoriker och politiker.
Läs mer

Hur skapar man en affärsplan för en bättre värld?

29/6, kl 15:30-16:30 & 30/6, kl 11:00-12:00
En workshop kring hur man gör ett socialt initiativ ekonomiskt hållbart. Evenemanget genomförs av Reach for Change som även finns på plats under resten av veckan med flera arrangemang kring social innovation.
Läs mer

Kan marknadskommunikation förbättra världen?

30/6, kl 13:00-14:00
Ett seminarium där Berghs School of Communication har bjudit in en rad olika gäster för att samtala kring vad som kan hända ”när blivande marknadskommunikatörer tar sig an samma kommunikativa utmaningar som naturskyddsföreningen har på sin agenda. Kan de ta människor från åsikt till handling även i samhällsfrågor? Om så, vad betyder det, på gott och ont för framtida kommunikationsinsatser?”
Läs mer

Kan företag skapa samhällsnytta på riktigt?

30/6, kl 13:15-14:30
Hjärna Hjärta Cash och Leksell Social Ventures bjuder in till panel om företagande och samhällsnytta. ”Vilka roller spelar drivkrafter, värden, människor, organisationer och brukare i välfärdens marknader? Vad kan vi agera, hoppas och tro på för framtiden? Är det ok att tjäna pengar på att göra gott?”
Läs mer

Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan?

1/7, kl 13:00-14:15
Ekobanken och Trialog Tankesmedja har bjudit in representanter från Idéburna skolors Riksförbund, Waldorffederationen, Montessoriförbundet och Freinetföreningen för att diskutera pedagogiska alternativ.
”Detaljstyrningen inom skola och förskola samt orimliga krav på dokumentation enligt givna mallar hotar den pedagogiska mångfalden. Hur kan vi förändra spelreglerna så att den pedagogiska kreativiteten och mångfalden kan säkras?”
Läs mer

Hur skapar vi ett klimatsmart jordbruk?

1/7, kl 14:30-15:45
Ekobanken i samarbete med Trialog Tankesmedja har bjudit in talare från BERAS för att prata om klimatsmart jordbruk. ”Vår livsmedelsförsörjning måste bli klimatneutral. Är lösningen ett ekologiskt kretsloppsjordbruk? Om vad som behöver göras för att trygga en klimatneutral livsmedelsförsörjning med forskare, näringsföreträdare och politiker utifrån en forskningsbaserad presentation.”
Läs mer

Mikrofonden – ny finansiell infrastruktur

2/7, kl 13:00-13:50
Ekobanken i samarbete med Mikrofonden Sverige. ”Tillväxtföretagen har statliga ALMI, men var finns kapital för företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling? Hur kan ett idéburet kapital och offentliga medel samarbeta för kunskap, kompetens och kapital där andra finansiärer inte förstår?”
Läs mer

Hur möter generella skolor konkurrensen från ämnesinriktade grundskolor?

2/7, kl 16:00-16:50
Ekobanken i samarbete med waldorfskolan Martinskolan.
”Hur tidigt vill vi att våra barn ska välja yrkesinriktning? Hur kan vi förbereda dem för flera lappkast i yrkeslivet? Är Waldorfskolans generella inriktning en grund att stå på? Kring dessa frågor kommer ledare, lärare, föräldrar och elever från en friskola att diskutera.”
Läs mer

Stora Miljökvällen

2/7, kl 19:30-23:00
MiljöAktuellt ordnar ett stort evenemang kring Var är miljö och hållbarhetspolitiken på väg? Sveriges bästa miljökommuner ska koras och trender presenteras.
Läs mer

Hela programmet för Almedalsveckan 2015.

Foto: Wikimedia

25 juni, 2015

Kants gränsdragning mellan vetenskap och metafysik

Under ett antal veckor kommer vi att publicera en serie artiklar som syftar till att sätta Steiner i ett idéhistoriskt sammanhang, framförallt i förhållande till uppkomsten och utvecklingen av vetenskapsbegreppet, samt till 1900-talets rationalitetskris. Detta är del 4 i artikelserien.…

LÄS MER

Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv, del 4 av 8

Immanuel Kant, avbildad ovan, är en av de viktigaste filosoferna genom tiderna. Liksom Platon, Aristoteles och Descartes, får filosofin efter honom en helt annan innebörd. Som vi ska se nedan var det den skotske filosofen David Hume som, enligt Kants egen utsago, väckte honom ur hans ”dogmatiska slummer” och indirekt inspirerade honom till hans banbrytande filosofiska arbete. Detta skedde dock relativt sent i Kants liv och det är inte förrän 1781, när han redan var 57 år, som Kant gav ut sitt stora verk, Kritik av det rena förnuftet. Dessvärre är detta verk inte lättillgängligt, det är över sju hundra sidor långt och bara genomgången av innehållsförteckningen kan avskräcka även den mest välvillige läsare. Trots svårigheten är en snabb överblick över Kants tänkande nödvändigt både för att belysa hur synen på kunskap och vetenskap vidareutvecklas med honom, samt vad detta innebär för Steiners sätt att närma sig kunskapsteoretiska frågor, vilket vi kommer att behandla i den kommande artikeln.

Vi nämnde i förra artikeln, den tredje av planerade åtta till nio artiklar i vår serie, att 1600-talets filosofiska och vetenskapliga omorientering framförallt handlade om att lyfta fram vikten av det metodiska i vetenskapligt arbete. Som vi såg är det, på 1600-talet, inte längre dess föremål som ger vetenskapen dess dignitet, utan dess form. Om 1600-talet var metodens revolution kommer Kant i sin tur att göra en i hans ögon minst lika stor revolution, den så kallade kopernikanska revolutionen inom filosofin. För Kant innebär detta, att vi i kunskapsprocessen inte längre skall utgå från att det är vår kunskap som rättar sig efter världens föremål utan att det är dessa föremål själva som rättar sig efter vår kunskap. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad detta betyder och belysa vilka långtgående konsekvenser detta påstående kommer att få för förhållandet mellan metafysik/filosofi och vetenskap, samt ytterst på vår verklighetssyn.

”Stridsplatsen för dessa ändlösa konflikter kallas metafysik.”

Ett par årtionden innan Laplace gav sitt djärva svar till Napoleon, hade en annan av filosofins giganter, Immanuel Kant, 1781 publicerat sitt stora verk, Kritik av det rena förnuftet. På samma sätt som Descartes före honom, var Kant intresserad av naturvetenskapliga frågeställningar och hade också i början av sin akademiska bana gjort vissa insatser inom astronomin. Drygt två hundra år efter Descartes Metafysiska meditationer, var dock Kants problem att metafysiken, ”stridsplatsen för dessa ändlösa konflikter” som han kallade den i Kritik av det rena förnuftet, befann sig långt efter vetenskaperna i fråga om säkerhet och tillförlitlighet. Metafysiken, konstaterade han, hade fortfarande inte funnit ”vetenskapens säkra väg”, utan hade tvärtom, gång på gång under historiens lopp, varit tvungen att ta tillbaka tidigare påståenden, i stället för att vandra på den säkra väg som är så utmärkande för matematiken och naturvetenskaperna.

Ett exempel på denna ständiga kräftgång som utmärker metafysiken var den på Kants tid alltjämt pågående uppgörelsen med skeptikerna, vilka sedan sofisternas och Platons dagar hade utmanat filosofin uppfattad som sökandet efter den odiskutabla grunden till all vår kunskap*. Skeptikerna hävdade konsekvent, men något paradoxalt, att det inte finns någon allmängiltig sanning eller kunskap bortom det subjektiva och/eller det empiriska fältet. Paradoxen ligger i det konsekventa vis som detta hävdades på, vilket därmed gav skeptikerns utsagor den allmängiltighet eller objektivitet som denne per definition förnekade. Denna skepticism, som Descartes ansågs ha övervunnit ”inifrån” genom sitt systematiska tvivel var lika vital på Kants tid och representerades främst av David Hume, en skotsk empiriker. Hume, vars åsikt om att ingen nödvändighet fanns i världen och att orsakssambanden inte var annat är empiriska regelbundenheter utan någon meningsfull förklaring, stod i total opposition till kontinentens rationalistiska skola, som framförallt representerades under första hälften av 1700-talet av Wolff, dåtidens Tysklands stora filosof. Wolff hade bland annat skrivit ett monumentalt metafysiskt verk på inte mindre än tusen artiklar, i vilket förnuftet triumferade.

I Kants ögon hotade Hume inte bara hela den rationalistiska filosofin utan även själva grunden för naturvetenskaperna. Ty metafysik är för Kant, liksom för Descartes och Aristoteles – utan hänsyn till dessa filosofers specifika terminologi och strävanden –, framförallt vetenskapen om urgrunderna till all kunskap överhuvudtaget. Det är i denna bemärkelse som Kant sade att Hume hade väckt honom ur hans ”dogmatiska slummer”. Fram till att han läste Hume, hade Kant så att säga låtit sig sövas av Wolffs dogmatiska metafysik. Uppgiften som Kant då ålade sig själv var att bevisa att även om Wolffs metafysik kunde ifrågasättas i sin spekulativa form, så borde det gå att finna en filosofisk mellanväg, en väg mellan rationalisten Wolff och empirikern Hume, som både kunde leda till att etablera en säker grund för naturvetenskapen och till att etablera metafysik som en säker, odiskutabel vetenskap.

Är metafysiken en säker vetenskap?

Under denna undersöknings gång märker vi att den grundläggande filosofisk-vetenskapliga utgångspunkten i stort sett alltid har varit densamma ända sedan filosofins början. Enkelt uttryckt handlar denna utgångspunkt om att människan huvudsakligen förhåller sig till världen på två olika sätt: vi upplever den genom sinnena och genom reflexion, det vill säga genom att bilda begrepp och idéer som vi förbinder till sinnesupplevelserna.

Som vi såg både i andra och tredje artikeln, var dock det främsta kunskapsmässiga problemet i filosofins historia att sinneserfarenheten som sådan inte kunde betraktas som grunden för den säkra kunskapen eller vetenskapen. I och med att sinneserfarenheten, empirin, ansågs som otillförlitlig och ”subjektiv”, kunde den inte anses förmedla en varaktig, ”objektiv”** kunskap om världen. Denna varaktighet ansågs finnas i våra begrepp och idéer, vilka inte tynar bort i och med sinnesupplevelsernas upphörande. Det är av den anledningen som vi tidigare såg att vetenskapens dignitet, både under antiken och medeltiden, uppskattades i förhållande till dess föremåls dignitet och ju renare detta föremål var (ren från empirin), desto högre värde hade detta föremåls vetenskap. Medeltidens metafysik ansågs vara den högsta vetenskapen just därigenom att dess föremål, Gud, bara kunde uppfattas av den renaste tanken. Det var detta synsätt som förändrades helt under 1600-talet. I och med utvecklingen av det metodiska i naturvetenskaperna och återupprättandet av erfarenheten i den vetenskapliga processen blev metafysikens forna privilegium, att den bara kunde bedrivas oberoende av sinneserfarenhet, samtidigt dess stora nackdel, eftersom den därmed inte kunde verifieras i sinneserfarenheten, av den nya vetenskapens omdefinierade, erfarenhetens sfär. Detta, som är anledningen till metafysikens ständiga kräftgång medan andra vetenskaper vandrar på vetenskapens säkra väg, är problemet som Kant försöker finna lösningen på i Kritik av det rena förnuftet. Han vill undersöka vad metafysiken, uppfattad som det rena förnuftet (ren från empirin), förmår att komma fram till oberoende av erfarenheten.

Kants huvudsakliga fråga i Kritik av det rena förnuftet är alltså den om metafysikens möjlighet att nå en säker och tillförlitlig kunskap. Kan till exempel kunskap om Guds existens eller själens odödlighet upphöjas till en lika säker vetenskap som matematiken eller naturvetenskaperna? Denna fråga förutsätter i sin tur en analys av förnuftets förmåga. Hur är vetenskapen möjlig, det vill säga vad är förutsättningarna för en säker, tillförlitlig kunskap om något överhuvudtaget? Finns det gränser för en sådan kunskap och är i så fall metafysiken innanför eller bortom denna gräns?

Redan i den allra första meningen av inledningen i Kritik av det rena förnuftet lyfter Kant fram vikten av erfarenheten. ”Det råder inget som helst tvivel att all vår kunskap börjar med erfarenheten.” säger han. Men, som vi precis har sett, är detta påstående ett direkt problem för metafysiken. Ty om all vår kunskap börjar med erfarenheten, hur kan då metafysik vara en säker vetenskap? Vi kan också ställa frågan på detta sätt: om all vår kunskap verkligen börjar med erfarenheten, nekas inte metafysiken per definition vetenskaplig rang, eftersom metafysiken är en kunskap som inte grundar sig på erfarenheten?

Inte nödvändigtvis, menar Kant. Den som har läst Kant vet att han i slutändan kommer fram till att metafysiken inte kan vara en vetenskap i egentlig mening och att den inte kan få samma vetenskapliga status som logiken, matematiken eller naturvetenskapen. Det är dock inte på grund av erfarenheten, empirin, som sådan som Kant kommer fram till detta. Egentligen är det förnuftet självt, det metafysiska förnuftet, det vill säga människans rena (ren från empirin) tankeförmåga, som utifrån en noggrann analys av de egna tankeprocesserna kommer fram till sin egen gränssättning. I Kants ögon, är det onekligen en form av nederlag för metafysiken att komma fram till denna gränssättning men samtidigt är det likväl en seger då metafysiken därmed visar att den behövs i allra högsta grad när det gäller att sätta gränser för all kunskap överhuvudtaget.

Kants kopernikanska revolution inom filosofin

Enligt Kant börjar alltså all vår kunskap med erfarenheten, men detta betyder i sin tur inte att all vår kunskap kommer från erfarenheten. Så här säger han i inledningen till Kritiken:

Det råder inget som helst tvivel om att all vår kunskap börjar med erfarenheten […] Men även om all vår kunskap börjar med erfarenheten, så uppstår den likväl inte fördenskull helt och hållet ur erfarenheten. Ty det skulle kunna vara så att också vår erfarenhetskunskap är en sammansättning av det som vi mottar genom intryck och det som vår egen kunskapsförmåga tillhandahåller av sig själv.

Dessa kunskaper som inte kommer från erfarenheten utan i stället är hos människan och så att säga aktiveras i erfarenheten kallas för a priori i Kants terminologi och det är naturligtvis dessa kunskaper a priori som Kant vill utforska i sin Kritik av det rena förnuftet – eftersom målet är att ge vetenskapen en säker grund, oberoende av den empiriska erfarenheten. Att en kunskap a priori, det vill säga före den empiriska erfarenheten (kunskapen a posteriori är den som verifieras i erfarenheten), är möjlig vittnar bland annat hela matematiska kunskapen. Matematiska slutledningar behöver inte verifieras i empirin, deras sanningar kan nås oberoende av sinneserfarenheten. Det är därför som matematiken är en säker vetenskap. Egentligen är det inte helt korrekt att säga, som vi gjorde nyss, att dessa kunskaper a priori aktiveras i erfarenheten, mer grundläggande förehåller det sig så att det är dessa kunskaper a priori som gör erfarenheten möjlig överhuvudtaget. Det är i och med denna upptäckt som Kant fullbordar sin så kallade kopernikanska revolution inom filosofin, vilken han nämner i förordet till den andra reviderade upplagan av Kritik av det rena förnuftet.

Denna kopernikanska revolution går ut på att överge den gängse föreställningen att kunskapen måste ”rätta sig efter föremålen” och i stället anta ”att föremålen måste rätta sig efter vår kunskap”. Vad betyder detta med andra ord? Helt enkelt att Kants revolution går ut på att världen, betraktad som föremål för naturvetenskap, inte existerar objektivt, oberoende av oss. Detta betyder naturligtvis inte att vi skapar objekten, utan bara att vi inte kan få erfarenhet av dem oberoende av vår egen mänskliga konstitution. I stället är det så att vi bara kan uppfatta världen enligt vissa villkor och det är det rena förnuftets uppgift, metafysikens, att undersöka dessa villkor.

Fenomenet och ”tinget i sig”

Det är här som Kant omtalade distinktion mellan fenomenet och ”tinget i sig” gör sin entré i filosofins historia. Det har skrivits hyllmeter om detta och vi kan inte ens kortfattat göra anspråk på att redogöra för de filosofiska frågeställningar som denna distinktion omfattar. Det är dessutom så att Kant, under årens lopp, inte kommer att vara helt konsekvent i vare sig uppfattningen eller användandet av dessa begrepp. Bara för att nämna en frågeställning som denna distinktion berör, kan vi nämna att uppfattningen om världen som ”fenomen” och om världen som den är ”i sig”, oberoende av vår erfarenhet av den, återigen väcker den dualistiska frågan om huruvida vi har att göra med två världar (en sinnevärld och en idévärld för att tala med Platon) eller om en enda värld, som är oss tillgänglig på två olika sätt. Precis samma frågeställning kommer för övrigt att stå i centrum för Steiners reflexion.

Enkelt uttryckt kan man säga att världen som ”fenomen” är den erfarenhet av världen som vi har på grund av vår speciella mänskliga konstitution. Tinget i sig är världen såsom den är, oberoende av vår erfarenhet av den. Denna värld i sig kan vi alltså inte få någon kunskap om eftersom den ligger bortom vår möjliga erfarenhet av den. Man brukar här använda sig av liknelsen med färgade glasögon, vi kan aldrig se världen utan våra färgade glasögon, eftersom det är vårt givna sätt att uppleva den. Dessa färgade glasögon handlar i Kants terminologi om formen, och inte innehållet (som är empiristiskt, a posteriori, stoff och därmed ointressant för det rena förnuftets kritik) för vår kunskap.

En av de viktiga slutsatser som Kant kommer att lägga fram i sin Kritik av det rena förnuftet är att kunskapen om världens ting förutsätter att dessa måste kunna vara tillgängliga på två olika sätt, dels genom sinnesåskådning, dels genom förnuftet. Dessa två källor är lika betydelsefulla för att nå kunskap. Kant uttrycker det så att begrepp utan sinnesåskådningar är tomma medan sinnesåskådningar utan begrepp är blinda.

Väl att märka att Kant, genom att framhäva nödvändigheten av föreningen av dessa två moment, tar avstånd såväl från den empiristiska som den rationella traditionen – en ståndpunkt, som vi i modifierad form, kommer att återfinna hos Steiner. Kant avfärdar empiristerna genom att hävda att sinnesåskådningen ensam inte kan ge kunskapen och rationalisterna genom att poängtera att kunskapen inte heller kan nås genom rena tankeoperationer.***

Om vi nu återgår till liknelsen med de färgade glasögonen, menar Kant att formen för vår rena kunskap om världen beror på vår rena (ren från empirin), grundläggande konstitution. Han menar att det finns rena åskådningsformer och rena förståndsformer. De sistnämnda är tolv till antalet, det är kategorierna som vi känner till dem (unicitet, pluralitet, totalitet, realitet, osv…). De rena åskådningsformerna är två till antalet: tid och rum. För enkelhetens skull skall vi endast titta närmare på tid och rum. Kant resonerar som så att tid och rum inte hör till världens ting utan endast är betingelser, eller a priori förutsättningar, för vår erfarenhet av dessa ting. Allt det vi upplever genom sinnena ordnas i rummet och upplevs i tiden. Detta innebär att människan aldrig kan uppleva hur tingen är, oberoende av vår upplevelse av dem genom åskådningsformerna (tid och rum). Tinget i sig, tinget såsom det är för sig, innan människan kunskapar om det genom de rena åskådningsformerna tid och rum, är alltså fullständigt obekant för människan – obekant och onåbar eftersom människan bara kan uppleva världen i tid och rum. Det enda som människan således kan kunskapa om, är det som finns tillhanda i åskådningsfältet och bearbetas av förståndsformerna, vilka i sin tur saknar all tillämpning utanför erfarenheten. Världen i sig, tinget i sig, kan människan inte få någon kunskap om utan bara spekulera i. Kant likställer sålunda vår kunskaps gränser med den fysisk-matematiska kunskapens gränser. Metafysiken, uppfattad här som kunskap om världen i sig, kan inte vara någon vetenskap helt enkelt därför att dess objekt inte är tillgängligt inom den mänskliga erfarenhetens sfär, vilket är det enda sättet som vetenskapen kan bedrivas på.

Med den begränsning som varje generalisering innebär kan man alltså mycket kort formulera Kants slutsatser på följande sätt: kunskap är möjlig i den mån dess objekt är tillgängligt på två olika sätt, genom åskådningen och genom förståndet, och den är giltig i den mån det som finns i objektet är det som människan själv lägger i det i form av matematiska lagbundenheter. Detta innebär att metafysisk, eller filosofi om man så vill, efter Kant inte längre kan göra anspråk på att vara en kunskap med samma dignitet som naturvetenskap. Detta innebär också att människan inte kan få någon kunskap om verkligheten i sig, utan bara om hur denna verklighet manifesteras i vår erfarenhet av den. Detta synsätt som kommer att få förnyad aktualitet under andra hälften av 1800-talet i och med återgången till Kant som karakteriseras som den nykantianska idéströmningen kommer att bli det som Steiner kraftigt opponerar sig emot, vilket vi kommer att behandla i vår nästa artikel om grunddragen i Steiners kunskapsteori.

Personlig reflexion

Det är ganska exakt trettio år sedan som jag lade fram min master i filosofi, vilken handlade just om tinget i sig hos Kant. Jag minns att jag, under arbetets gång, av och till blev rätt förtvivlad över svårigheten att följa Kant i hans snåriga resonemang. Till exempel var (och är fortfarande) den transcendentala deduktionen ett riktigt svårgenomträngligt kapitel av Kants Kritik av det rena förnuftet. När jag uppsökte min handledare, Jean-Luc Nancy, för att beklaga mig över detta, sade han tröstande att jag inte var den första som kände så. I ärlighetens namn var det inte så mycket till tröst. Mer tröst, fast av ett annat slag, fann jag i en dikt av Hjalmar Gullberg som heter just ”Tinget i sig”. Så lyder denna dikt:

En vinterafton läser Örtstedt Kant
och finner honom verkligt intressant.

Men filosofens tyska flyter tungt.
Snart somnar över boken vår adjunkt.

I nattens dröm gror dagens tankesådd.
Kant illustreras och blir lättförstådd.

Det kommer, svept i brokig omslagsfärg,
till Örtstedt ett paket från Königsberg.

Aktas för stötar! står det utanpå
med petig stil som verkar rokoko.

Avsändare och varans fabrikant
är ingen mindre än professor Kant.

Han granskar lådan vid sin fönsternisch.
Det står som innehåll: DAS DING AN SICH.

Kring tinget i sig själv, de vises sten,
är sinnevärlden blott ett brokigt sken.

Vem törs dock rycka undan slöjan kring
den rena verkligheten, tingens ting?

Adjunkten Örtstedt ryggar bort bestört
från det som ingen sett och ingen rört.

Om gåvan i hans grova händer sprack!
– Han returnerar den med tusen tack.

*) Den skepticism som avses här är framförallt den antika skepticismen. Redan Hume kommer att ta avstånd från dess extrema form medan den moderna vetenskapliga skepticismens huvudsakliga mål är att bekämpa alla former av kunskap som den identifierar som pseudovetenskap.

**) Just etymologin, uppkomsten och utvecklingen av begreppen subjekt och objekt är oerhört intressanta och skulle behöva belysas i ett eget arbete. Egentligen är hela vårt moderna sätt att tänka i förhållande till filosofi och vetenskap helt och hållet knutet till dessa två begrepp, vilka är långt ifrån så entydiga som man först antar. Detta är anledningen till att dessa begrepp sätts här inom anföringstecken.

***) Denna strävan att finna en mellanväg mellan empirism och rationalism (eller idealism om man så vill), kan man för övrigt läsa av Kants egna beteckningar för sin filosofi, vilken han karakteriserar som transcendental idealism som likväl kan betraktas som empirisk realism.

Text: Gérard Lartaud
Foto: Wikimedia

Ladda ner hela texten som pdf.

Läs hela artikelserien ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”

Artikel #1: ”Steiner i ett idéhistoriskt perspektiv”
Artikel #2: ”Den platonska och aristoteliska kunskapen”.
Artikel #3: ”Descartes och 1600-talets vetenskapliga revolution”
Artikel #4: ”Kants gränsdragning mellan vetenskap och metafysik”
Artikel #5: ”Grunddragen i Steiners kunskapsteori”
Artikel #6: Steiner och strävan efter en gränsöverskridande kunskap
Artikel #7: ”Den klassiska vetenskapens villkor, kriterier och begränsningar”
Artikel #8: ”Mot en utvidgad vetenskap”

Ur dokumentären "Våra två första år".
22 juni, 2015

Ett barns första två år

Vad är det som händer med en människa under hennes första två år, och hur viktiga är de här åren egentligen? I dokumentärfilmen ”Våra två första år” får tittaren uppleva en människas första två år med hjälp av forskning och ny kamerateknik.…

LÄS MER

Vad är det som händer med en människa under hennes första två år, och hur viktiga är de här åren egentligen? I dokumentärfilmen ”Våra två första år” får tittaren uppleva en människas första två år med hjälp av forskning och ny kamerateknik.

Vad är det som gör att en bebis redan kan simma och lära sig nya språk på nolltid, medan det för en vuxen kan ta flera år? ”Bebisar besitter förmågor som vi vuxna har förlorat”, säger berättarrösten i inledningen av filmen, och konstaterar längre fram att: ”De två första levnadsåren är människans viktigaste”.

SVT:s hemsida presenteras ”Våra två första år” så här:
”Med hjälp av ny kamerateknik berättar BBC om en nyfödd människas första levnadsår. Vad kan en baby se och höra? Hur upptäcker spädbarn sin omvärld? Varför kan de simma under vatten? Och varför får små barn sådana raseriutbrott? Denna dokumentär från Oxford Scientific Films besvarar många av frågorna och bjuder på många överraskningar. Vi vet inte så mycket som vi trodde.”

En dokumentär som väcker många tankar. Hur viktig blir till exempel maten vi väljer att ge barnen under de här åren? Medicinerna vi stoppar i dem? Tiden vi låter dem vistas hemifrån på dagis? Och så vidare…

Dokumentärfilmen kan ses på SVT Play till torsdag 25 juni.