18 januari, 2018

Värderingsbaserade banker presterar bättre

Banker som är inriktade på den reala ekonomin, snarare än den finansiella, har bättre och mer stabil avkastning än de största bankerna i världen. Det visar en studie från Global Alliance for Banking on Values.

Fokuserar på lån till den reala ekonomin

De värderingsbaserade bankerna, ibland även kallade sociala banker, fokuserar på de verkliga bankbehoven i samhällena där de verkar. Det handlar främst om den klassiska kärnverksamheten att ge möjlighet för företag och individer att låna pengar som andra kunder har satt in på konton. Allt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Global Alliance for Banking on Values (GABV), som är ett globalt nätverk av värderingsbaserade banker, frågar sig varför all bankverksamhet inte sköts på det sättet.

Kännetecknande för värderingsbaserade banker är att de genom finansiering vill bidra till hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Man riktar sig ofta till företag och individer som har liknande hållbarhetsmål. De här bankerna verkar främst i det man kallar för den reala ekonomin, till skillnad från den del av bank- och finanssystemet som sysslar med finansiella placeringar. Man ser inte vinst som ett slutmål utan snarare som ett resultat av varaktighet och tillväxt i den reala ekonomin i sunda samhällen. Den svenska Ekobanken är ett exempel på en sådan bank, som också är medlem i GABV.

I sin studie har GABV jämfört värderingsbaserade banker med världens största banker, och man har även en motsvarande studie för några år sedan att jämföra med. Här har man titta närmare på några intressanta frågeställningar som säger en del om hur man kan se på bankverksamhet:

• Vilket stöd ger banken till den reala ekonomin?
• Hur motståndskraftig är banken inför ekonomiska utmaningar?
• Vilken avkastning ger banken till samhället, kunder och investerare?
• Vilken tillväxt uppnår banken för att därigenom utöka sin påverkan?

Bättre och jämnare avkastning

De värderingsbaserade bankerna har enligt GABV:s studie konstant visat att den reala ekonomin som de arbetar med ger bättre och mer stabil ekonomisk avkastning. Det här visar att dessa bankers egna avkastning inte påverkas negativt av att de fokuserar på värderingsgrundad verksamhet snarare än på maximering av finansiell avkastning. Enligt studien har de värderingsbaserade bankerna jämförbar eller något bättre avkastning jämfört med de största bankerna i världen, mätt i procent av tillgångarna. Inte minst var avkastningen jämnare.

Bankkrisen för nära 10 år sedan drabbade vanliga affärsbanker betydligt mer än de värderingsbaserade bankerna. Det hänger delvis ihop med att risknivåerna är mycket olika. De värderingsbaserade bankernas kärnverksamhet är att ge lån, inte att göra placeringar och spekulera i värdepapper och olika finansiella instrument. Dessa banker lägger nästan dubbelt så stor andel av de totala tillgångarna på sin utlåning, jämfört med de största bankerna i världen, som alltså fokuserar mer på placeringar. I sin utlåning använder de värderingsbaserade bankernas dessutom till allra största delen (82 procent) pengar som deras kunder verkligen har satt in på konton, inte pengar som i sin tur har lånats från andra aktörer på finansmarknaden. För de största vanliga bankerna var motsvarande andel bara 53 procent. Allt detta gör att de värderingsbaserade bankernas överlag är mer motståndskraftiga mot finanskriser.

Värderingsbaserade eller sociala banker växer idag starkt, om än från låga nivåer. De senaste 10 åren har man i de flesta avseenden haft en betydligt starkare procentuell tillväxt än de största bankerna i världen, visar studien från GABV.

presskontakt
Text: Red./Staffan Nilsson