Foto: Erik Olsson
Foto: Erik Olsson
5 maj, 2017

Patienten ska få ökat inflytande över sin vård

Regeringen har påbörjat en utredning som har till syfte att öka patienters inflytande och säkerhet i vården men också att öka kontakterna mellan den etablerade och icke-etablerade vården. Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, kommer att genomföra utredningen, som ska vara klar under våren 2019.

Tanken bakom utredningen är alltså bland annat att patientens rätt att själv välja vård- och behandlingsformer måste respekteras i största möjliga utsträckning. Men också att den samtidigt måste vägas mot intresset av att upprätthålla patientsäkerheten. För att patienten ska kunna göra ett välövervägt val måste det gå att få information om behandlingsmetoder även utanför den etablerade sjukvården – alternativ, komplementär och integrativ medicin – även om den inte finansieras av skattepengar.

Kjell Asplund har en bakgrund som bl a överdirektör för Socialstyrelsen, professor i medicin vid Umeå universitet och forskare inom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan 2012 är han alltså ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Han får här i uppdrag att bland annat kartlägga aktuella forskningsresultat och vilken forskning som bedrivs om behandlingsmetoder utanför den etablerade sjukvården. Han ska också undersöka vilka utvärderingsmetoder som används för dessa behandlingar. Metoder som används vid vård utanför den etablerade vården kan i framtiden bli en värdefull del av den etablerade vården. Den utvecklingen skulle gynnas om man skapade bättre möjligheter till kontakter mellan människor inom de olika vårdformerna. Det skulle också förstärka säkerheten för patienten.