21 april, 2017

Naturen på recept för den med psykisk ohälsa

Naturunderstödd rehabilitering, NUR, innebär att människor som lider av psykisk ohälsa får natur på recept. I Region Skåne har man upphandlat sju så kallade NUR-gårdar dit alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar kan remittera sina patienter som ett komplement till den medicinska vården. Forskning indikerar att patienter som får NUR ökar chansen att ta till sig av behandlingen och fortare kan börja jobba igen. …

LÄS MER

Naturunderstödd rehabilitering, NUR, innebär att människor som lider av psykisk ohälsa får natur på recept. I Region Skåne har man upphandlat sju så kallade NUR-gårdar dit alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar kan remittera sina patienter som ett komplement till den medicinska vården. Forskning indikerar att patienter som får NUR ökar chansen att ta till sig av behandlingen och fortare kan börja jobba igen.

Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp, har länge studerat vad naturen betyder för människors hälsa. I en rehabiliteringsträdgård tittar forskare och studenter närmare dels på den stödjande miljöhypotesen som säger att ju större en människas kris är, desto mer behöver hen en stödjande miljö – socialt och fysiskt. I Tidningen Syres artikel säger Patrik Grahn:

”Vi har sett att de som mår sämst gärna söker sig till den natur som har minst kravfyllda element och där man inte behöver tänka. Där de kan se, men inte synas. (…) Utblick över vatten och ljus skog verkar vara en naturtyp som funkar i nästan alla kulturer.”

Dels tittar man på visuella uttryck, vad som finns i naturen men inte i den byggda miljön. Man har troligtvis kunnat konstatera att upprepningar med fraktala mönster främjar en vila i vaket tillstånd. Moln, vågor och eld, till exempel. I en undersökning från 2012 sade många svenskar att de eftersträvade en trygg och rofylld miljö, känslan av en trygg reträttplats där man kan se men inte bli sedd.

Gården Humlamaden i Alnarp är en av platserna som erbjuder NUR och där jobbar man med hästunderstödd terapi. De som deltar är på plats i åtta veckor, tre dagar i veckan, fyra timmar varje gång. Det blir totalt 94 timmars terapi. Lis-Lott Andersson som jobbar på gården tycker att rehabiliteringen kunde förlängas till minst 12 veckor. I samma artikel säger hon:
”Hjärnan läker, men det tar lång tid. I vårt samhälle måste vi lära oss att återhämta oss.”

Liselotte Abel, legitimerad psykoterapeut och verksamhetsansvarig för grön rehab i Sörby menar att det är orimligt att vi människor ska rehabiliteras tillbaka till ett samhälle som gör oss sjuka om och om igen. Hon är en del av en global omställningsrörelse som vill skapa ett hållbart samhälle där människor tar hänsyn till sina sociala och existentiella behov, inte bara de materiella.
”Människor sliter hårt för att leva upp till alla ideal och har inte tid över att ta hand om sig själva. Resultatet är en utmattad jord och utmattade människor”, säger hon till Tidningen Syre.


12 april, 2017

Intressant läsning om integrativ medicin

I det senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift är temat integrativ medicin, dvs det handlar om komplement till den vanliga sjukvården. Mycket talar för att vi behöver mer av välbeprövad integrativ vård för att klara hälso- och sjukvårdens stora utmaningar framöver. …

LÄS MER

I det senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift är temat integrativ medicin, dvs det handlar om komplement till den vanliga sjukvården. Mycket talar för att vi behöver mer av välbeprövad integrativ vård för att klara hälso- och sjukvårdens stora utmaningar framöver.

Integrativ medicin i dess olika former tillför i regel mer av ett helhetsperspektiv på människans hälsa och en inriktning på hälsofrämjande processer. Och de inslagen i vården är ofta relativt biverkningsfria. Att kombinera konventionell vård med andra verksamma metoder och på så sätt åstadkomma en mer integrativ medicin har visat sig kunna vara billigare och ge större patienttillfredsställelse än enbart konventionell vård.

Med integrativ medicin brukar man mena utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika medicinska och hälsovårdande traditioner för att komplettera den redan etablerade hälso- och sjukvården.

Socialmedicinsk tidskrifts temanummer om komplementär/integrativ hälso- och sjukvård ska ge en aktuell översikt av den verksamhet och forskning som idag bedrivs i Sverige och internationellt. Flera artiklar tar sin utgångspunkt i antroposofisk vård, vilket är en typiskt integrativ och välbeprövad vårdform som är vanlig i många länder och som baseras på just en kombination av både konventionell och antroposofisk vård.

I temanumret kan man bland annat läsa om integrativ medicin ur ett globalt perspektiv, om den problematiska medicinska integrationen, om den antroposofiska vården vid Vidarkliniken och om den polariserade bilden i svenska media, med mera.

Här finns sammanfattningar och pdf:er av artiklarna.

Text: Red/Staffan Nilsson
Foto: Erik Olsson
29 mars, 2017

Region Skåne ger tummen upp för Vidarkliniken

Region Skåne har gjort en medicinsk utvärdering av Vidarkliniken och entydigt kommit fram till att behandlingsresultaten är bra, att vården är patientsäker, att inga avsteg gjorts från skolmedicinsk praxis och att det inte är någon tvekan om att avtalet med kliniken ska fortsätta.…

LÄS MER

Region Skåne har gjort en medicinsk utvärdering av Vidarkliniken och entydigt kommit fram till att behandlingsresultaten är bra, att vården är patientsäker, att inga avsteg gjorts från skolmedicinsk praxis och att det inte är någon tvekan om att avtalet med kliniken ska fortsätta.

Motsäger Stockholms-beslut

Nu finns alltså två oberoende utvärderingar, en från Region Skåne och en från Ernst & Young, som direkt motsäger det som Stockholms Läns Landsting (SLL) påstår är motivet till att man i Stockholms län inte förlänger avtalet med Vidarkliniken. SLL har fått uppfattningen att klinikens vård inte baseras på skolmedicin. Men inte ens den utvärdering som SLL själva beställt och baserat sitt beslut på visar egentligen detta, utan där uttrycker granskarna snarare att de inte har underlag att bedöma den frågan. Region Skånes nya utvärdering däremot visar tydligt att Vidarkliniken följer gällande regler och skolmedicinsk praxis, och att journalföringen (som tidigare fått vissa anmärkningar) nu är adekvat. Till saken hör också att de två personer som sammanställt rapporten på konsultföretaget som SLL anlitade vid sin utvärdering inte har satt sin fot på Vidarkliniken. Det har däremot Region Skånes mycket erfarne utvärderare Jesper Persson gjort.

Jesper Persson är Medicine Doktor och överläkare med specialistkompetens inom invärtesmedicin, gastroenterologi och allmänmedicin. Han har varit verksamhetschef på ett flertal kliniker och sjukhus, chefsläkare, vetenskapligt råd på Socialstyrelsen, med mera. Han har också suttit med i den grupp som granskat Paolo Macchiarini.

Det här visar Region Skånes utvärdering

I den medicinska revisionen av Vidarkliniken har Jesper Persson bland annat granskat journaler och andra relevanta handlingar samt besökt kliniken och intervjuat personal. Det här är några av hans slutsatser om Vidarklinikens vård, ordagrant ur rapporten som nu presenterats:

 • Vården har utförts med omvårdnadsperspektivet i fokus med antroposofiska metoder utan att avsteg gjorts från traditionell skolmedicinsk praxis.
 • Vården har bedrivits med beaktande av gällande regelverk på ett patientsäkert sätt.
 • Journalföringen har varit adekvat.
 • Patienterna har vårdats på rätt indikation.
 • Läkemedelshanteringen är adekvat.
 • Behandlingsresultaten har varit gott/mycket gott utifrån uppföljning med specifikt kvalitetsformulär.
 • Aktivt kvalitetsarbete pågår och vetenskapliga utvärderingar görs.
 • I denna revision bedöms att detta är ett värdefullt komplement till den vård regionen och ”vanlig” skolmedicin kan erbjuda dessa patientgrupper som har svårbehandlade och långvariga sjukdomstillstånd där hittillsvarande vård varit otillräcklig.
 • Vårdmiljön, personalsammansättningen och kompetenserna utgör tillsammans med den annorlunda och stressfria omgivningen möjligheter att få behandlingsresultat som är svåra att uppnå på annat sätt.
 • Det som är en bärande idé med hela vårdförloppet är att patienterna ”blir sedda” och respekterade – formuleringar som återkommer hela tiden i utvärderingar och samtal med patienter.
 • Dessa faktorer fokuserar på patientens friskfaktorer och salutogena potential och skapar därmed förutsättningar för långsiktiga effekter på symptombilden, något som kan ses i uppföljningar tre månader efter vården.

Finns inga problem

Upprinnelsen till Region Skånes medicinska revision av Vidarkliniken är att man ville göra en liknande granskning som SLL gjort. Region Skånes utvärdering tycks dock vara mer kvalitativ och har gett en klarare bild av hur vården på Vidarkliniken faktiskt bedrivs. Regionrådet Carl Johan Sonesson (M), som begärde granskningen av Vidarkliniken, är nu nöjd.

– Region Skånes revision visar att det inte finns några problem överhuvudtaget. Det är mycket tydligt i granskningen att de följer socialstyrelsens riktlinjer och de medicinska rekommendationer som finns. Vi har fortsatt förtroende för Vidarkliniken och det råder ingen tvekan om att avtalet ska fortsätta, säger Carl Johan Sonesson till Sveriges Radio.

Text: Red / Staffan Nilsson

28 mars, 2017

Massor av patienter från Vidarkliniken satte press på landstinget

Stor uppslutning av kampvilliga människor vid manifestation för Vidarkliniken. Man kräver att landstinget tar till sig fakta och ser till att patienter med utmattning och långvarig smärta får fortsatt tillgång till klinikens uppskattade integrativa rehabiliteringsvård.…

LÄS MER

Det blev stor uppslutning av kampvilliga människor vid en manifestation för Vidarkliniken häromdagen. Någonstans mellan 700 och 1000 personer, varav många tidigare patienter, tågade till landstingshuset i Stockholm. Inför något överraskade politiker krävde man att landstinget tar till sig fakta och ser till att patienter med utmattning och långvarig smärta får fortsatt tillgång till klinikens uppskattade integrativa rehabiliteringsvård.

Sakfrågan handlar om att Stockholms Läns Landsting (SLL) på mycket oklara grunder har beslutat att inte förlänga sina största avtal med Vidarkliniken, som upphör att gälla den 31 mars. Detta trots att klinikens vård helt uppenbart ger goda resultat, vilket inte minst tusentals patienter vittnar om. Det här har lett till mycket omfattande protester från patienthåll, som dock landstinget hittills inte tycks ha lyssnat på. Under manifestationen ställdes dock några av politikerna direkt inför en ovanligt stor skara protesterande människor.

I SLL är det Alliansens politiker som styr, men det var bara ett landstingsråd, Marie Ljungberg Schött (M), som var närvarande vid manifestationen. Politiskt har man försökt undvika den här frågan genom att hävda att den är delegerad till tjänstemännen i landstinget. Men det är mycket som tyder på att detta egentligen är eller bör vara en politisk fråga, vilket också ett par politiker utanför Alliansen påpekade vid manifestationen. Att den här frågan i praktiken avgörs på politisk nivå stod klart redan i somras när hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) gick ut i media och gjorde stor sak av att inte förlänga avtalen med Vidarkliniken.

På trappan framför landstingshuset uttryckte flera talare sin syn på sakfrågan – bland andra en patient, en läkare, kommunpolitiker och politiker från landstinget, främst från oppositionen.

Viktig omsorg och valfrihet

Anna Toss kom ”cancerfri i kroppen” men ”helt mördbultad” till Vidarkliniken för rehabiliteringsvård efter ett år av cancerbehandlingar. Anna berättade att hon älskar vetenskap och skolmedicin och att cancersjukvården i Sverige på många sätt är fantastisk. Men det saknas en viktig komponent i cancervården för att patienter ska bli och förbli friska – och det är omsorg. På Vidarkliniken mötte hon bland annat medmänsklighet, respekt, värme och lugn som gör att man kan läka – och samtidigt även gedigen skolmedicin. Hon sa att Anna Starbrink har fel när hon säger att det finns andra likvärdiga alternativ till Vidarkliniken. Anna Toss menar att SLLs politiker fattar ovetenskapliga och ängsliga beslut. Hon pekade också på att Region Skåne nu har slagit fast att Vidarkliniken göra ett bra jobb och att patienter måste få komma dit. Självklart ska Stockholms läns patienter ha samma möjlighet, anser Anna Toss.

Per Dahlström, är antroposofisk läkare sedan 30 år tillbaka, som dock inte arbetar på Vidarkliniken. Han pekade på att valfrihet i vården är väldigt viktigt och att detta inte är något konstigt. Valfrihet finns i nästan hela EU. I Exempelvis Tyskland finns sedan länge fem mycket större antroposofiska sjukhus, och det finns även i England, Frankrike och andra länder. Att vi i Sverige ska ha valfrihet i vården är egentligen ganska självklart, menar Per Dahlström.

Politisk fråga

Hanna Klingborg, från Miljöpartiet i Södertälje kommun, sa att det är viktigt att Vidarkliniken får fortsätta sin verksamhet, som har visat sig ha avgörande betydelse för många människor just när de är svaga och behöver stöd och vård. Hon menar att kliniken är ett riktmärke för mångfalden i vården, med en integrativ vård som är unik i Sverige. Hanna sa att hon nu förväntar sig att SLL hittar ett omtag och en konstruktiv lösning för att garantera patienter i Stockholms län tillgång till den vård som Vidarkliniken kan erbjuda.

Ewa Larsson, ordförande för partipolitiskt obundna Gröna Kvinnor, började med att ironiskt konstatera att SLL hittills inte har utmärkt sig för att göra de bästa upphandlingarna. Hon pekade sedan på att ungefär 90 procent av de som sökt vård på Vidarkliniken under senare år är kvinnor och att kliniken alltså tycks ha hitta något som talar till kvinnor. Och hon frågar sig varför inte alla sjukhus gör det. Gröna Kvinnor har nu skrivit till de partipolitiska kvinnoförbunden och frågat hur de ser på den här frågan. Frågan om Vidarklinikens avtal har ännu inte varit uppe för politisk granskning och politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ewa Larsson menar att detta måste vara en politisk fråga, och hon jämförde här med Region Skåne där det är landstingsråden som nu gått ut och gett positiva besked till Vidarkliniken.

Så här sa landstingspolitikerna

Marie Ljungberg Schött, moderat sjukvårdslandstingsråd i SLL, berättade att hon varit på besök hos Vidarkliniken och att det är en väldigt bra klinik som betytt mycket för många människor under lång tid. Hon sa att Alliansen gillar mångfald, men att man också tycker det är oerhört viktigt att det finns en rejäl patientsäkerhet (just patientsäkerheten har på ett osakligt sätt länge använts som något av ett opinionsmässigt slagträ i den här frågan / reds anm). Här blev Marie Ljungberg Schött kort utbuad av publiken, och då ville hon inte fortsätta tala utan gick därifrån. Siri Lundström, som var en av initiativtagarna till manifestationen bad sedan flera gånger, med acklamation från publiken, Marie om ursäkt för att hon inte fick tala till punkt och poängterade att man är här för att hitta samförstånd.

Kent Ivarsson, som representerar Centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden, berättade att han sett Vidarkliniken inifrån och utifrån, och vad kliniken betyder för människor som hamnat i sjukdom. Det är en väldigt viktig och omtyckt verksamhet, menar han. Kent pekade på att frågan om avtal med Vidarkliniken är förvaltningsbeslut. Han berättade att han själv och en Allians-kollega just träffat hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att gå igenom ett antal frågor de ställt angående beslutet. Det återstår en del svar som man ska bedöma framöver. Kent lovade att man ska granska och titta seriöst på detta.

Thomas Bengtsson, som representerar Miljöpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden, sa att man har uppfattat att många som valt Vidarkliniken uppskattat den vård som man har fått. Han pekade på att avtalsfrågor normalt inte är politiska, men att man nu har blivit kontaktade av patienter. Miljöpartiet har idag begränsat inflytande i landstingspolitiken och Thomas kan inte lova något nu. Men han ser konstruktiva möjligheter för Vidarkliniken framöver genom att kliniken kan delta i upphandlingar etc.

Håkan Jörnehed, landstingsråd för Vänsterpartiet, berättade att han fått massor av mail om beslutet kring Vidarkliniken, men att det idag är Alliansen som bestämmer. Redan i september frågade han Hälso- och sjukvårdsnämnden om det här inte ska tas upp till politisk bedömning och fick då reda på att det var delegerat till tjänstemän. Det betyder att man inte kan ta ett politiskt beslut om detta. Inom Vänsterpartiet har man diskuterat frågan och Håkan sa att om de kommer i majoritet i nästa val vill man diskutera med Vidarkliniken vilka avtal man kan ha. Han pekar också på att många kvinnor är jättenöjda med Vidarkliniken och att detta faktiskt också är en jämställdhetsfråga. Håkan Jörnehed avslutade med att Vänsterpartiet vill ha verklig valfrihet i vården och att man därför tycker att SLL ska ha ett avtal med Vidarkliniken.

Text: Red / Staffan Nilsson

21 mars, 2017

Ny podd om integrativ medicin

Tidningen Hälsa vill öka kunskaperna om integrativ medicin och har nu startat en ny podcast om detta som heter Uppdrag Hälsa. Chefredaktör Maria Torshall tycker att vi bör öppna upp för mer integrativ medicin, särskilt i Sverige.…

LÄS MER

Tidningen Hälsa vill öka kunskaperna om integrativ medicin och har nu startat en ny podcast om detta som heter Uppdrag Hälsa. Chefredaktör Maria Torshall tycker att vi bör öppna upp för mer integrativ medicin, särskilt i Sverige.

I den nya podden samtalar hon själv och Annika Dopping med erfarna personer från hälso- och sjukvården. I det första avsnittet, som har temat ”Varför välja när vi kan få både och”, har de bjudit in Ralf Sundberg som är läkare, forskare, transplantationskirurg och ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin. Han berättar där bland annat att han tidigare som medicinstuderande var kritisk till alternativ medicin, men att han senare fick en del uppvaknanden kring detta. Exempelvis började han fråga sig varför man ska medicinera för åkommor som är självläkande.

I det andra avsnittet av podden ligger fokus på det friska. Gäst är Eva Forsberg-Schinkler som har stor kunskap om den indiska läkekonsten Ayurveda. Hon har en gedigen bakgrund som sjuksköterska och med en rad akademiska studier inom beteendemedicin, hälsopsykologi, folkhälsovetenskap och epidemiologi.

I de kommande tema-avsnitten av podden ska Maria, Annika och inbjudna gäster bland annat ta upp probiotika, antibiotikaresistens, Macchiarini-affären, ekologisk hudvård och äldrevård.

– Vi samtalar med mycket kunniga personer som har lång erfarenhet, och några år på nacken, och som kan vara frispråkiga. Vi låter dem tala till punkt. Vi ska också se till att hålla samtalen på ett plan som de flesta kan förstå, berättar Maria Torshall.

Den nya podden riktar sig till alla som är intresserade av hälsa och har ett tillräckligt öppet sinne för att lyssna och ta in nya kunskaper. Podden riktar sig också till sjukvårds-Sverige och till politiker inom hälso- och sjukvårdsområdet. För Maria handlar integrativ medicin om en öppenhet för att ta det bästa ur alla vårdinriktningar och vårdkulturer, dvs det bästa ur skolmedicinen, men också det bästa ur komplementär vård och alternativ medicin.

– Det gäller att ha ett öppet sinne. Vi vet inte allt om kroppen ännu och det bör man vara ödmjuk inför. Akutsjukvården vi har idag är fantastisk och skolmedicinen behövs förstås i många lägen, framför allt akut. Men vi bör vara öppna för den integrativa medicinen också – den är många gånger bättre än skolmedicinen när det gäller förebyggande friskvård och rehab. Det finns många sjukdomstillstånd som vi måste kunna ta hand om med annat än piller.

Maria menar också att integrativ medicin handlar både om individens rätt att välja vårdinriktning och om samhällsekonomi.

– Alla vinner på att vi är så friska som vi kan vara och att vi kan komma tillbaka till ett hälsosamt liv så snabbt som möjligt. Vi är alla olika och måste kunna ta olika vägar dit.

Maria har under flera år bott i andra länder, bland annat England. Hon konstaterar att Sverige internationellt sett ligger efter inom integrativ medicin. Hon tycker det är oklart varför det är ett så låst läge kring detta just i Sverige. Till dem som styr sjukvården i vårt land har hon en uppmaning:

– Titta ut i världen och se hur det ser ut där. Det finns väldigt mycket kunskap att hämta där ute som inte nödvändigtvis kommer från dubbelblinda studier. Visa respekt för den inriktning av mer integrativ medicin som Världshälsoorganisationen WHO har utarbetat och som Sverige har ställt sig bakom. Jag tycker också att man ska ha stor respekt för patienterna och deras upplevelser, man måste lyssna mer på dem. Vi har en patientlag som ger individen rätt att vara delaktig och att välja. Då måste det också finnas valbara alternativ.

– Det finns idag en vision om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025. Jag tycker vi också borde ha samma höga ambitioner när det gäller helhetshälsa, säger Maria Torshall.

Här hittar du tidningen Hälsa:s nya podcast Uppdrag Hälsa.

 

Text: Red./Staffan Nilsson
13 mars, 2017

Manifestation den 27 mars för Vidarkliniken och valfrihet i vården

Den 27 mars ordnas en manifestation vid Stockholms Läns Landsting mot deras kritiserade beslut att inte förlänga sina största avtal med Vidarkliniken. Beslutet innebär att många patienter med utmattning eller långvarig smärta inte längre får möjlighet att välja klinikens helhetsinriktade och mycket uppskattade integrativa rehabiliteringsvård.…

LÄS MER

Den 27 mars ordnas en manifestation vid Stockholms Läns Landsting mot deras kritiserade beslut att inte förlänga sina största avtal med Vidarkliniken. Beslutet innebär att många patienter med utmattning eller långvarig smärta inte längre får möjlighet att välja klinikens helhetsinriktade och mycket uppskattade integrativa rehabiliteringsvård.

Beslutet är både osakligt och saknar patientperspektiv

– Vi vill visa de ansvariga politikerna att vi är många engagerade människor som anser att det är ett mycket dåligt och osakligt beslut som framför allt drabbar många patienter i svåra livssituationer, säger initiativtagaren och tidigare patienten Siri Lundström.

– Det har visat sig att beslutet rent sakligt bygger på felaktiga grunder. Dessutom bortser man tydligen helt från de mycket bra resultat som Vidarklinikens vård alldeles uppenbart ger och även vad tusentals patienter själva tycker.

Omkring 24.000 protestmail från patienter har skickats till politikerna i landstinget, genom det separata patientuppropet Värna Vidarkliniken. Men dessa omfattande protester har mötts med undvikande svar eller tystnad från landstinget. Siri Lundström tror att det råder en stor okunskap hos politikerna om den integrativa vård som Vidarkliniken ger. Man tycks heller inte känna till de viktiga resultat för både patienterna och samhället som denna vård ger, enligt forskning och alla utvärderingar. Att patienter genomgående ger den här vården toppbetyg tycks man också blunda för.

– Vi vill inte föra ett krig mot politikerna, men när man fattar så osakliga beslut och uppvisar sådan motvilja mot att lyssna till fakta och till dem som vården är till för, ja då måste vi sätt ner foten och säga ifrån så tydligt vi kan.

Handlar även om valfrihet i vården

Siri Lundström, och många med henne, menar att det här också är en fråga om verklig valfrihet i vården. Alliansen som styr i landstinget gick till val på mer valfrihet i hälso- och sjukvården, men nu agerar man i praktiken rakt emot detta. Om man väljer bort Vidarkliniken finns det inom landstingets vårdutbud ingen liknande helhetsinriktad rehabiliteringsvård för patienter att söka sig till. Det finns väldigt många patienter som behöver denna vårdform och som vittnar om att man inte fått tillräcklig hjälp på annat håll i vården.

– Vi kräver att man inte på det här sättet försvagar patienternas rätt att välja den vård man själva vill ha och som man har betalat skatt för. De allra flesta patienter som får rehabiliteringsvård hos Vidarkliniken är kvinnor, och det är lite typiskt att kvinnors behov och önskemål nu inte tas på riktigt allvar.

Viktigt att många kommer

Siri Lundström hoppas att manifestationen nu ska göra att de ansvariga politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden öppnar sig mer för fakta och patienternas perspektiv. Hittills har de inte visat tecken på det.

– Det är viktigt att så många som möjligt som vill protestera mot landstingets beslut verkligen kommer och manifesterar detta den 27 mars, säger Siri Lundström.

Manifestationen startar 14.30 utanför Riksdagen och tågar sedan till Landstingshuset på Hantverkargatan. Initiativtagarna uppmanar deltagarna att gärna ta med plakat och om man vill även bära något plagg i rosa färg, som är kännetecknande för Vidarkliniken.

Text: Red/Staffan Nilsson
Vidarkliniken
6 mars, 2017

12 dagars cancerrehab på Vidarkliniken

Vidarkliniken erbjuder fortsatt 12 dagars cancerrehabilitering via Stockholms Läns Landsting (SLL), Region Jönköpings län samt riksavtalet. …

LÄS MER

Vidarkliniken erbjuder fortsatt 12 dagars cancerrehabilitering via Stockholms Läns Landsting (SLL), Region Jönköpings län samt riksavtalet.

Grunden för rehabiliteringen är en väl avvägd balans mellan aktivitet och möjlighet till aktiv vila, där patienten med stöd av personalen får möta sig själv, sin trötthet och sitt lidande, men också får möjlighet att utveckla sina möjligheter mot nya mål. Rehabiliteringen syftar till att ge patienten stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

Vidarkliniken har mycket stor erfarenhet av rehabilitering, då man i över 30 år tagit emot patienter med cancer i olika stadier.

Klinikens team består av specialister i form av läkare, psykolog, sjuksköterskor, fysioterapeut etc.
Typiska antroposofiska behandlingar erbjuds som mervärden inom ramen för 12-dagarsprogrammet och kan t ex vara omvårdnad med dagliga utvärtes behandlingar i syfte att öka kroppens välbefinnande liksom konstterapi, som stöd i den känslomässiga bearbetningsprocessen. Dessutom ingår teoretisk och praktisk undervisning i egenvård samt reflektioner över existentiella frågor enskilt och i grupp.

Läs mer om hur du kan söka detta program oavsett var du bor och även andra former av cancerrehabilitering här.


Vidarkliniken ett sjukhus
3 mars, 2017

Patientfond inrättad på Vidarkliniken

Vidarklinikens styrelse har beslutat att inrätta en större patientfond för ekonomiskt stöd till patienter utan möjlighet till landstingsfinansierad rehabilitering på Vidarkliniken. Den 31 mars upphör Vidarklinikens avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) vad gäller stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av de patienter som idag kan beviljas vård inte kommer att kunna få sin rehabilitering betalad via SLL. Vården är dock fortsatt lika efterfrågad från patienterna. …

LÄS MER

Vidarklinikens styrelse har beslutat att inrätta en större patientfond för ekonomiskt stöd till patienter utan möjlighet till landstingsfinansierad rehabilitering på Vidarkliniken. Den 31 mars upphör Vidarklinikens avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) vad gäller stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av de patienter som idag kan beviljas vård inte kommer att kunna få sin rehabilitering betalad via SLL. Vården är dock fortsatt lika efterfrågad från patienterna.

– Vi får många bevis på vad vår vård betyder och vi får många oroliga frågor om framtida möjligheter till vård från patienter, säger Eva-Lisa Olsson, verksamhetschef på Vidarkliniken. Vi vill göra allt vi kan för att de som har vårdbehov ska få möjlighet att komma till oss.

– Vi får också frågor om hur man kan stödja kliniken med donationer och gåvor. Fonden erbjuder en utmärkt sådan möjlighet.
Landstingsavtalen med Region Skåne, Jönköping och Sörmland fortsätter som tidigare och patienter i landsting utan avtal kan fortfarande söka vård via riksavtal. Kvar finns också landstingsavtal med SLL avseende vårdval cancer (Onkologisk rehabilitering 12 dagar) och husläkarmottagning.

Vidarkliniken arbetar nu med att finna nya finansieringsalternativ för de uppskattade rehabiliteringsprogrammen och är optimistiska inför framtida möjligheter. Den forskning som pågår visar mycket positiva resultat och efterfrågan från patienterna är fortsatt stor.

Vidarkliniken är Nordens enda sjukhus, som kombinerar skolmedicinsk vård med komplementära terapier. De medicinska professionerna på Vidarkliniken är legitimerade och specialistutbildade och har samma vetenskapliga skolning och utbildning som krävs inom den övriga svenska sjukvården. Sedan starten 1985 har man tagit emot mer än 30 000 patienter i slutenvård och mångdubbelt fler genom Vidar Vårdcentral.
Fonden har bankgiro Vidarkliniken 451-6605


27 februari, 2017

Patienter i kläm i vårdpolitiken

Många patienter i Stockholms län som lider av utmattning eller långvarig smärta hindras nu att få den mycket uppskattade rehabiliteringsvård som Vidarkliniken ger, trots att den helt uppenbart ger goda resultat. Det är den direkta följden av att Stockholms Läns Landsting (SLL) på mycket oklara grunder inte förlänger klinikens största vårdavtal som går ut den sista mars. Vidarkliniken tvingas därför nu varsla ungefär halva sin personal om uppsägning. …

LÄS MER

Många patienter i Stockholms län som lider av utmattning eller långvarig smärta hindras nu att få den mycket uppskattade rehabiliteringsvård som Vidarkliniken ger, trots att den helt uppenbart ger goda resultat. Det är den direkta följden av att Stockholms Läns Landsting (SLL) på mycket oklara grunder inte förlänger klinikens största vårdavtal som går ut den sista mars. Vidarkliniken tvingas därför nu varsla ungefär halva sin personal om uppsägning.

”Vi kommer att göra allt för patienterna”

Personalminskningen görs på ett sådant sätt att läkare, sjuksköterskor och terapeuter vid kliniken kan fortsätta ge vård med samma innehåll, höga kvalitet och patientsäkerhet som tidigare – men i mindre skala. Vidarkliniken arbetar nu också med att finna andra kompletterande sätt att finansiera vården, exempelvis via arbetsgivare och försäkringsbolag. Samtidigt inrättar kliniken nu även en patientfond för att under en övergångsperiod kunna hjälpa så många patienter som möjligt. Utmattnings- och smärtpatienter i Stockholms län, liksom i övriga landet, kan fortfarande söka sig till Vidarkliniken via det nationella så kallade riksavtalet. Övriga landstingsavtal som kliniken har fortsätter som tidigare.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa de många patienter som både behöver och själva vill ha den helhetsinriktade rehabiliteringsvård som Vidarkliniken ger, säger Anders Kumlander som är styrelseordförande i Vidarkliniken.

– Det här handlar om en mycket efterfrågad vård som tusentals patienter vet ger viktiga och ofta livsavgörande resultat och som i alla utvärderingar får mycket högt betyg. Fakta och forskning visar dessutom att vården här har viktiga hälsoekonomiska effekter för samhället, i form av minskat behov av läkemedel, minskade återbesök i sjukvården och minskade sjukskrivningar.

Efterlyser saklig dialog

– Samtidigt som vi nu gör allt för patienterna vill vi också ha en dialog med politiker och tjänstemän inom SLL och diskutera de verkliga sakfrågorna, vilket vi fortfarande inte fått göra, säger Anders Kumlander.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hävdar i en mediekommentar till varslen att det är bristande patientsäkerhet som är orsaken till att vårdavtalet inte förlängs. Hon har bland annat uppfattningen att Vidarkliniken inte förskriver vanliga skolmedicinska läkemedel. Men det här stämmer inte och verkar bygga på rena missuppfattningar, menar Anders Kumlander. Patientsäkerheten på Vidarkliniken har aldrig varit hotad. När det gäller förskrivningen av läkemedel är det enligt avtalet med SLL de remitterande läkarna som har huvudansvaret. Även Vidarklinikens läkare har full kompetens att förskriva läkemedel, men står här främst för den kompletterande vården, i dialog med den remitterande läkaren. Beträffande SLL:s tidigare anmärkning på vissa brister i journalföringen kan denna knappast heller ses som ett giltigt skäl att inte förlänga vårdavtalet, eftersom Vidarklinikens åtgärdsplan för just detta är godkänd av SLL själva.

– Det vore högst rimligt att vi får tillfälle att reda ut sådana här sakfrågor och oklarheter med SLL, istället för att man helt utan dialog skär av en välfungerande vårdmöjlighet som många behövande patienter i länet efterfrågar, säger Anders Kumlander.

Bra vårdresultat och starkt patientstöd ger fortsatt optimism

På Vidarkliniken finns trots allt en viss optimism inför framtiden. Den baseras på att man, genom bland annat forskning och utvärderingar, vet att vården här ger resultat. Det finns därför också ett mycket starkt stöd från patienterna. Bland annat har 25.000 mail skickats till landstingspolitiker genom patientuppropet Värna Vidarkliniken, som startats av en anhörig till en patient.

– Vi levererar helt i enlighet med vårdavtalen och vi visar att vi gör stor nytta för patienterna i de diagnosgrupper vi vårdar. Det finns väldigt många patienter som behöver vår integrativa, komplementära vård och som inte tycker att de blivit hjälpta på annat sätt. Vi lyfter fram hela människan och patienterna känner sig ordentligt sedda, vilket är en viktig del i hälsoprocessen här. Inom SLL:s övriga vårdutbud finns ingen annan motsvarande rehabiliteringsvård att få, säger Eva-Lisa Olsson, som är verksamhetschef på Vidarkliniken.

– Vi har ett enormt söktryck, och en fråga jag har till SLL är varför de inte vill underlätta för patienterna att få den vård de vill ha.

Den integrativa vården, dvs att kombinera vanlig skolmedicinsk vård med komplementära terapier, är något som av flera skäl troligen kommer att bli allt mer efterfrågat framöver både i Sverige och internationellt. En stor del av den svenska befolkningen, särskilt kvinnor, har genomgått någon integrativ behandling, och ännu fler ser gärna att deras läkare är utbildade i integrativ medicin.

– Trots vår situation just nu kring avtalet med SLL finns det anledning till optimism för Vidarkliniken, som är Nordens enda integrativa sjukhus. Vi har en mycket kompetent, duktig och engagerad personal och fortsätter nu att vidareutveckla verksamheten på olika sätt, säger Eva-Lisa Olsson.

Text: Red/Staffan Nilsson

Illustration: Anna Gran
24 februari, 2017

Husapotek-tips vid bihåleinflammation

Husapotek har använts i alla tider och knepen har gått i arv från generation till generation. Idag är många av dem bortglömda, trots att de verkligen kan fungera. Det vill vi råda bot på genom vår nya serie med utdrag ur boken "Syster Märtas husapotek". Här är första delen, som handlar om bihåleinflammation.…

LÄS MER

Husapotek har använts i alla tider och knepen har gått i arv från generation till generation. Idag är många av dem bortglömda, trots att de verkligen kan fungera. Det vill vi råda bot på genom vår nya serie med utdrag ur boken ”Syster Märtas husapotek”. Här är första delen, som handlar om bihåleinflammation:

Ibland kan förkylningen stanna i huvudområdet och det utvecklar sig till en bihåleinflammation. Bihålorna vid näs- och pannben blir fyllda av vätska istället för luft. Ett tydligt tecken är att huvudvärken blir starkare och dunkande när man böjer huvudet framåt. Om det hela är på en uthärdlig nivå finns det flera tips som man kan ta till.

Riv en dessertsked pepparrot (ekologiskt odlad), lägg det rivna i en kompress eller näsduk, vik ihop duken till ett litet paket, fukta den något genom att lägga en våt hand på den några gånger. Blunda och lägg näsduken på ena kinden tills det svider, sedan på den andra kinden lika länge och sist i pannan. Man brukar kunna snyta sig efter en sådan behandling.

Detta kan man upprepa 2-3 ggr dagligen. Efteråt kan man lindra sveda i huden genom att stryka på lite mild olja.

Ett senapsfotbad är också en mycket god hjälp.

Ytterligare ett tips är inhalation med kamomillte. Man ställer en skål med hett kamomillte framför sig och lägger en handduk över huvudet. När det mesta av värmen förångat, så tillsätt gärna Eucalyptusdroppar eller ev Pepparmyntste. Vila efteråt.

Vid bihåleinflammation finns flera bra antroposofiska läkemedel. Ett av dem är Berberis/Quarz kulor och Sinudoron.

Utdrag ur ”Syster Märtas husapotek”, s 33. Utgiven av FALK – Föreningen för Antroposofisk Läkekonst. Mer information hittar du här.