18 mars, 2024

En tillbakablick på året som gått

Kulturhuset i Ytterjärna

2023 präglades av ansträngningarna med att komma tillbaka till verksamhetsnivåer som fanns före pandemin. Det visade sig svårt av flera skäl. Dels hade publiken ännu inte vågat sig ut på föreställningar och om, så bestämde sig besökare allt senare för om de skulle delta i kulturevenemang, vilket gjorde det extra svårt att förutse PR och andra insatser. Dessutom försvann extra stöd från Kulturrådet och Södertälje kommun som hållit kulturen vid liv under 2022 i ett slag 2023 som minskade rörelseutrymmet för kulturverksamhetens ekonomi. Likväl blev många föreställningar utsålda och med sin höga kvalité väl mottagna. Höjdpunkter på sångens område som lyste extra var Peter Mattei och Julia Lezhneva.

 

Peter Mattei och Julia Lezhneva

 

Genom möjligheten att få tillgång till en ny Bösendorfer flygeln (VC280), den första och hittills enda i Sverige blev det ett starkt fokus på pianomusik och pianister. Däribland Roland Pöntinen som både var med och valde ut och även med en hyllad konsert invigde Bösendorfern.

Roland Pöntinen provar här Bösendorfer flygeln som nu finns i Ytterjärna Foto: Peter de Voto

 

Två cirkusföreställningar med Cirkus Cirkör genomfördes som residens där artisterna bodde, övade och byggde föreställningarna.

Foto: Peter de Voto

 

Till festivalen (Fairplay Chamber Music) kunde vi äntligen förvärva ändamålsenliga stolar för musiker. Och festivalen var lysande med konserter och mer publik än tidigare. Vi engagerar oss starkt i festivalen som är ett externt initiativ.

Föreningen Ytterjärna Kulturhus har ökat sin aktiva roll och bidrog både ekonomiskt och med att sprida kunskap om verksamheten och skapa ny delaktighet för många människor.

För hotell- och konferensverksamheten fanns tydliga tecken på ökad aktivitet men det alltmer ansträngda ekonomiska läget i omvärlden bromsade detta. Ökade insatser med mer personal för generösare öppettider och service, PR och övergång till kundvänligare system blev mer som en investering för kommande år än för 2023 som istället fick se en nedgång genom ökade utgifter. Det som framförallt sänkte resultatet jämfört med föregående år var att flera stora konferenser sköt upp sina event till 2024-25.

"En miljökonferens som ägde rum i april satte vår tids största utmaning i centrum. - jorden, jordbruket, människans tänkande och förmåga att handla utifrån insikt"

Det speciella var att både vår inre värld och den yttre med klimat och resurser sattes i relation till varandra och det blev självklart att konsten spelar en central roll och det blev helt naturligt att konferensen genomsyrades och fylldes med kultur.

Medarbetargruppen är sammansvetsad och engagerad i vårt gemensamma arbete och skyr inga ansträngningar att göra kulturhuset till en öppen plats och för att artister skall uppleva att det är deras scen.

Kulturhuset hade 45 föreställningar under 2023 samt även 20 evenemang för mindre barn. Därutöver innehöll festivalen Fairplay Chamber Music cirka 30 event. Kulturevenemangen besöktes vid 9.031 tillfällen.

Stiftelsen Kulturcentrum Järna

I samarbete med Youth Initiative Program (YIP) anordnade stiftelsen Kulturcentrum Järna för sextonde året i rad en ettårig grundutbildning i socialt entreprenörskap – ett utforskande av inre och yttre aspekter av livet med syftet att utveckla kunskaper och förmågor för att positivt bidra till framtidens utveckling. Totalt 26 studenter från 17 olika länder deltog i kursen.

En deltidsutbildning i läkepedagogik (specialpedagogik med inriktning på människor med funktionshinder) för lärare och psykologer från Kina startades i augusti 2023. Antalet deltagare uppgick till 34.

Deltidsutbildningen är ett samarbete med Renzhe Waldorf School i X’ian, Kina. Undervisningen bedrivs i block om 4 veckor och avslutas under våren 2025.

En deltidsutbildning i konstterapi för deltagare från Kina påbörjades i november 2023. Utbildningen bedrivs i block om 4 eller 5 veckor och avslutas under hösten 2025. Utbildningen är ett samarbete med Renzhe Natural School i Xi’an, Kina. Antalet deltagare uppgick till 32.

En två-årig barnskötarutbildning på deltid avslutades under våren 2023. Utbildningen var ett samarbete med Vårdinge By Folkhögskola och riktade sig främst till yrkesverksamma inom waldorfförskolor i Sverige. Deltagarantalet var 24.

En deltidsutbildning inom eurytmi fördelat på sex år anordnades i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan. Deltagarantalet var 18.

Ytterligare ett antal kortare kurser och konferenser ägde rum under årets gång.

Kulturforum Järna

Samtliga fastigheter har besiktigats och underhållsplaner har upprättats.

Ett omfattande renoveringsarbete som inkluderar ommålning av Kulturhusbyggnadens fasad har genomförts liksom även invändig målning.

Bolaget bedriver ett fjärrvärmenät i Ytterjärna med fem större fastighetsägare som kunder. Värmeverket eldas med pellets med en åtgång på cirka 1000 ton per år. Under 2023 har en nyanslutning till värmeverket tillkommit vilket har krävt en större investering.

Ett växthuspilotprojekt har startats upp under året med syfte att undersöka om odlingssäsongen kan förlängas med ett nytt energisystem baserat på solenergi och värmelagring i marken.

Ytterjärna Trädgårdpark

Foto: Laurent Denimal

År 2023 har trädgårdparkens fyra trädgårdsmästare arbetat på en del projekt, förutom den vanliga trädgårdsskötseln som de utför varje säsong.

Fyrtiofem parkbänkar har renoverats samt sex nya bord har snickrats, dessa finns utplacerade i parken.

Båthuset har renoverats totalt, med nytt tak och nytjärad fasad samt ny dränering. Broar och bryggor i dammparken har ersatts med nya.

Ett nytt staket snickrades mellan den röda rabatten och fjärilsträdgården, med stöd av Vänföreningen för Ytterjärna Trädgårdspark.

 

Ytterjärna Forums Redaktion