- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Antroposofisk medicin, läkepedagogik & socialterapi – vanliga frågor & svar

Sjukvård:

Vad är typiskt för antroposofisk sjukvård?

Den antroposofiska vården arbetar utifrån en helhetssyn på patienten. Det innebär bland annat att man noga beaktar både fysiska och existentiella behov som är viktiga för hälsan. Antroposofisk vård kombinerar konventionella skolmedicinska behandlingar med konstnärliga terapier, samtal, massage, naturläkemedel, god miljö, bra kost med mera och det är skolmedicinskt utbildade läkare och sköterskor med vidareutbildning inom antroposofisk medicin som ger vården. Det finns en stark betoning på det individuella hos varje patient, och det friska hos varje människa ses som en viktig tillgång. Inom den antroposofiska sjukvården är det viktigt att stödja patientens egen förmåga att bidra till god hälsa och läkning.

Hur förhåller sig antroposofisk sjukvård till konventionell sjukvård?

Antroposofisk sjukvård är ett komplement till den konventionella sjukvården och står på samma skolmedicinska grund, med en antroposofisk inriktning som tillägg.

Hur omfattande är den antroposofiska sjukvården?

Den antroposofiska vårdinriktningen har utvecklats under lång tid och är idag väletablerad internationellt, inte minst i Europa. Det finns läkare med kompletterande antroposofisk utbildning i 30 länder. I flera länder är den antroposofiska vården integrerad i den offentliga vården, bland annat i Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland, Italien, Brasilien och USA. I Tyskland och Schweiz finns bl.a. antroposofiskt inriktade akutsjukhus som del av den offentliga sjukvården.

Hur är den antroposofiska sjukvårdens ställning i Sverige?

I Sverige företräds den antroposofiska vårdinriktningen främst av Vidarkliniken i Ytterjärna, som huvudsakligen är ett rehabiliteringssjukhus och som har vårdavtal med sex landsting. Enligt egna och oberoende utvärderingar har sjukhuset och dess antroposofiska angreppssätt länge uppvisat mycket bra resultat för patienterna, inte minst när det gäller ökad livskvalitet, minskad läkemedelsanvändning med mera. Varje år kommer ett stort antal studiebesökare till Vidarkliniken, därav många från vårdsektorn. Vid sjukhuset bedrivs också forskning och vidareutbildning och under lång tid har svenska regeringar värnat om verksamheten som ett riksintresse för vården.

Är antroposofisk sjukvård vetenskapligt grundad?

Det finns omfattande klinisk erfarenhet och forskning till stöd för den antroposofiska sjukvården. Den står på vanlig skolmedicinsk grund och kombinerar detta med en helhetssyn på människan samt olika antroposofiska terapier, som syftar till att stärka patienten. Den antroposofiska sjukvården utövas endast av legitimerade läkare och sjuksköterskor och alltid enligt kraven på vetenskap, beprövad erfarenhet och patientsäkerhet.

Finns det något religiöst innehåll i antroposofisk sjukvård?

Nej, den har inget med religion att göra. Den antroposofiska sjukvården betonar dock att det hos varje människa finns viktiga andliga och existentiella behov, som hänger ihop med och påverkar den kroppsliga hälsan. Det kan för en patient vara mycket viktigt – ibland helt avgörande – att finna mening, kraft och motivation att gå framåt i livet även vid svår sjukdom och därför skapas också utrymme för mer andliga och existentiella frågeställningar.

Är antroposofer emot vaccination?

Nej, det går inte att generalisera på det sättet. Bland antroposofiskt inspirerade föräldrar är det dock ganska vanligt med en försiktig skepsis till generell vaccinering mot barnsjukdomar, särskilt för mycket små barn. I de fallen är vanligast att föräldrarna väljer att vaccinera barnen lite senare, medan vissa väljer att avstå helt. Det handlar dock i regel inte om att vara för eller emot all vaccinering. Läs mer [1].

 

Omsorg:

Vad finns det för typ av antroposofiskt inspirerade omsorgsverksamheter?

Det är huvudsakligen verksamheter som erbjuder boende, arbete och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. I Sverige finns drygt 40 sådana icke vinstdrivande verksamheter inom branschorganisationen Värna [2].

Vad är kännetecknande för omsorgsverksamheterna?

Typiskt för antroposofiskt inspirerade omsorgsverksamheter är att de har en helhetssyn på människan – dvs de inkluderar alla livets aspekter –  samt att de har stor respekt för det individuella. På olika sätt strävar verksamheterna efter att hitta och stimulera varje individs egna positiva möjligheter och på ett konkret sätt underbygga dessa med anpassad pedagogik och arbete, trygg gemenskap och meningsfull helhet i boendemiljö med mera.

Vad är läkepedagogik?

Läkepedagogik är ett sätt att utbilda och arbeta med barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Metodiken och förhållningssättet bygger på den antroposofiska människokunskapen och tar fasta på helheten och det individuella. Stor vikt läggs bland annat vid livsmiljön, meningsfulla aktiviteter, struktur och trygghet. Skoldelen i läkepedagogiska verksamheter bygger på waldorfpedagogiken och utgår från elevens förutsättningar och behov. Centralt i denna pedagogik är samspelet mellan tankemässig verksamhet, konstnärligt skapande och praktiskt arbete.

Vad är socialterapi?

Socialterapin har utvecklats ur läkepedagogiken och riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Även socialterapin betonar helheten och det individuella. Målet är att utveckla individens yrkesmässiga och sociala färdigheter, och med tiden lägga grunden till ett självständigare liv. Det görs bland annat genom individuellt anpassat och meningsfullt arbete, boende, bra miljö och social gemenskap.

Hur omfattande är läkepedagogiken och socialterapin?

I Sverige får idag cirka 1000 barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar den här omsorgen i ett 40-tal verksamheter med cirka 1800 anställda. Internationellt finns inom läkepedagogik och socialterapi omkring 650 verksamheter i 50 länder, 30 nationella förbund och 50 utbildningsorganisationer.