- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Ekologiskt kretsloppsjordbruk – vanliga frågor & svar

Mat & odling

Hur vill ni konkret påverka jordbruket och livsmedelskonsumtionen?

Vi verkar för ett mer hållbart system genom hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap. Vi ser det som viktiga uppgifter att inspirera till fler ekologiska kretsloppsjordbruk, fler lokala och regionala samarbeten med producenter och samhällsaktörer, mer skonsam matförädling med naturligt höga näringsvärden utan onödiga tillsatser samt alltmer hållbara konsumtionsval hos både privata och offentliga konsumenter.

Vad är ekologiskt kretsloppsjordbruk?

I ekologiska kretsloppsjordbruk används inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, samtidigt som man också har en väl avvägd balans mellan växtodling och djurhållning inom en gård eller inom ett närområde. Det ger ett naturligt och resurshushållande kretslopp av näringsämnen, som är mycket viktigt för miljön.

Vad är poängen med ekologiskt kretsloppsjordbruk?

Det naturliga kretslopp av näringsämnen, som ekologiska kretsloppsjordbruk ger, motverkar främst två akuta miljöproblem som dagens konventionella jordbruk har stor del i: övergödningen av Östersjön och klimatförändringen.

Med ekologiska kretsloppsjordbruk försvinner större delen av jordbrukets omfattande läckage av näringsämnen till mark och hav. Samtidigt behövs ingen fossilenergikrävande konstgödseltillverkning. Den humusuppbyggande vallodling som ingår i ett ekologiskt kretsloppsjordbruk gör också att odlingsmarken binder betydligt mer kol (= mindre klimatgaser) än konventionella jordbruk. Med ekologiska kretsloppsjordbruk behövs heller inte dagens omfattande import av djurfoder från andra delar av världen, där detta ofta leder till klimatpåverkande avskogning.

Vad är egentligen problemet med det konventionella jordbruket idag?

Det finns något av ett systemfel i det konventionella jordbruket som ger omfattande negativa miljökonsekvenser. Förutom användningen av kemiska bekämpningsmedel har vi fått ett jordbruk där det naturliga kretsloppet av näringsämnen totalt sett är brutet: Idag producerar specialiserade spannmålsgårdar i Sverige huvudsakligen (till 80 procent) djurfoder, som transporteras till specialiserade djurgårdar, där man får betydande överskott och läckage av näringsämnen till marken. Spannmålsgårdarnas marker däremot förlorar näringsämnen, vilket man kompenserar med stora mängder klimatbelastande konstgödsel. Kretsloppet är då brutet och resultatet är ett produktionssystem som ger onödig övergödning och klimatbelastning i stor skala.

Blir det generellt mindre skördar i ett ekologiskt jordbruk, jämfört med konventionellt?

Nej, vilken typ av jordbruk som ger störst skörd beror på odlingsförhållandena. På de mest bördiga odlingsjordarna är konventionella skördar i regel större än ekologiska. Längre norrut i Sverige har försök dock visat att ekologiskt kretsloppsjordbruk gav samma eller lite större skördar. Tittar man på tredje världen och lite svårare odlingsförhållanden ger det ekologiska jordbrukets markvårdande egenskaper stort positivt genomslag på skördar. Enligt en FN-rapport som omfattade ett stort antal ekologiska odlingar gav dessa i snitt 80 procent högre skördar jämfört med konventionella odlingar.

Vad säger forskningen om ekologiskt kretsloppsjordbruk i svenska förhållanden?

Under många år har det gjorts studier av ekologiskt kretsloppsjordbruk på ett stort antal gårdar i hela Östersjöregionen, bland annat inom BERAS-projekten. Här är några exempel på resultat: