Foto: Erik Olsson
12 oktober, 2017

Järna akademi – ett nytt forum för lärande och utveckling

Järna Akademi är ett nybildat utbildnings- och bildningsinitiativ, som sätter kunskapen om människan och hennes förhållande till sin omvärld i centrum.
Järna Akademi anknyter till en lång bildnings- och utbildningstradition i Ytterjärna, som med inspiration från det antroposofiska tänkandet har gett upphov till en rad praktiska verksamheter inom sjukvård, pedagogik, kultur m.m. En hemsida, med information om pågående kurser och utbildningar, finns nu på nätet www.jarnaakademi.se och kursutbudet utvecklas hela tiden.

Olika yrkesgrupper

Järna Akademi vänder sig till alla människor och olika yrkesgrupper. Vi erbjuder både kurser som syftar till individuell utveckling liksom utbildningar och fördjupningskurser för olika professioner. Några utbildningar och kurser kommer att ske på högskole- och yrkeshögskolenivå i samarbete med andra etablerade utbildningsinstitutioner, andra kommer att vara mera yrkesinriktade och kommer inte att kräva tidigare akademiska meriter.

Järna akademi eftersträvar ett brett utbud av utbildningar och kurser inom till exempel pedagogik och specialpedagogik, medicin, samhälle och ekonomi, odling och näringsfrågor samt inom konstens område. Det kommer också att finnas kurser som huvudsakligen behandlar allmänmänskliga existentiella frågor. Dessa kan inriktas på bestämda yrkesgrupper, vara tvärprofessionella eller vända sig till allmänheten.

Järna Akademi vill vara ett forum för lärande och utveckling, där människan, genom att upptäcka och fördjupa sin potential i dialog med andra, kan bidra till berikandet av sitt yrkesliv och samhället i stort. Järna Akademi erbjuder och utvecklar utbildningar, kurser och fortbildningar där både den inre och den yttre människans behov tillgodoses.

Om du vill komma i kontakt eller veta mer maila till info@jarnaakademi.se.