19 december, 2017

Så kan man hugga träd och ha skogen kvar

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan lönsamt skogsbruk och verklig hänsyn till miljö, biologisk mångfald och rekreationsintressen. Ett ekosystembaserat skogsbruk utan kalhyggen har många fördelar – ekonomiskt, ekologiskt och socialt, menar skogsexperten Mikael Karlsson i sin nya bok Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Det här är viktigt av flera skäl, menar han. Inte minst därför att 80 procent av den biologiska mångfalden på land finns i skogen. Under lång tid har vi i Sverige, i stor skala, bytt ut naturligt blandad skog mot stora trädplantager och monokulturer som inte ger livsutrymme för naturen.

I boken pekar Mikael Karlsson på bristerna i dagens skogsbruk och vilka förödande konsekvenser detta får. Men framför allt visar han på ett faktabaserat sätt att kalhyggesfritt, ekosystembaserat skogsbruk – där man arbetar med naturen istället för emot naturen – är både en väl beprövad, lönsam och nödvändig väg framåt.

– Både produktion och miljö är mycket viktigt. Jag vill visa en uppenbar möjlighet vi har att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av motsättningarna mellan skogsbruk och miljöskydd. De flesta skogsägare jag träffar vill inte göra kalhyggen, men få känner idag till att det finns andra rationella och lönsamma sätt att bedriva skogsbruk, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson.

Han betonar att vi kan ha levande, naturliga och vackra skogar även där vi bedriver skogsbruk, inte bara inom särskilda skyddade områden. Men det kräver en omställning från dagens alltmer förlegade skogsbruk med kalhyggen och trädplantager. Det går utmärkt att driva lönsamt skogsbruk utan att förstöra biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter, menar Mikael Karlsson.

Boken börjar med en historisk tillbakablick som visar hur vi hamnat i dagens skogsbruk med kalhyggen, och beskriver sedan varför detta har så negativa effekter på naturen. Enligt Mikael Karlsson är det ett skogsbruk som, förutom stora negativa effekter på den biologiska mångfalden, också har större klimatpåverkan, är känsligare för stormskador och andra skador och som under långa perioder innebär förstörda naturmiljöer.

Han beskriver i boken hur framtidens skogsbruk kan se ut – ett ekosystembaserat kontinuerligt skogsbruk som anpassas till de naturliga förutsättningarna på varje plats och som bedrivs utan kalhyggen. Skogen står kvar och träden huggs selektivt. Det är ett skogsbruk som numera väcker allt mer intresse därför att det innebär så många fördelar både för skogsägarna, allmänheten och för miljöintressena.

Mikael Karlsson går också igenom hur man gör rent praktisk och hur man från olika utgångslägen ställer om till ekosystembaserat skogsbruk. Han förklarar även ingående och ger räkneexempel på de ekonomiska fördelarna med ekosystembaserat skogsbruk utan kalhyggen. Det ger bland annat mycket lägre kostnader, värdefullare virkeskvaliteter, mer kontinuerliga inkomster och ett högt värde på skogsfastigheten eftersom skogen står kvar.

– Att jobba tillsammans med naturen kan vara mycket lönsamt. Man har då en samarbetspartner som jobbar dygnet runt, året om, med att producera det som är naturligt på varje plats, vilket på de flesta platser i Sverige är just skog, säger Mikael Karlsson.

Den nya boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar  hittar du här.

presskontakt
Text: Red./Staffan Nilsson