7 augusti, 2017

Ängar för biologisk mångfald

Jordbruksverket och Naturvårdsverket står bakom en strategi kring ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. En av rekommendationerna i strategin är att ersätta kortklippta gräsmattor med ängar, enligt en artikel på Sveriges Radio.

Strategin väntas bli klar till årsskiftet. Hasse Berglund, biolog på Naturvårdsverket, säger i Sveriges Radios artikel:
”Tätortsnära gräsmarker är en sådan tillgång som man skulle kunna sköta just för att bevara sådana värden, se till att det blir fler blommor, mindre tråkigt gräs och mycket mer bin och fjärilar.”

I en Sifo-undersökning frågade Naturvårdsverket allmänheten hur viktigt det är att det finns humlor och bin i Sverige – 91 procent svarar att det är mycket viktigt. I Naturvårdsverkets artikel om undersökningen nämns att humlor, bin och blomflugor tillsammans har en nyckelroll för större och jämnare skördar. Utan pollinering från olika arter blir exempelvis bären deformerade och svåra att sälja. Hela 90 procent av den C-vitamin som människan äter kommer från grödor som är beroende av insektspollinering.

77 procent av personerna som deltog i undersökningen tyckte att det var mycket viktigt att beslutsfattare tar hänsyn till naturvärden (luft, vatten och klimat) när bostäder och vägar ska byggas. Det finns alltså en stor medvetenhet om dessa frågor hos allmänheten.

Humlor och bin trivs bättre i ängar än på gräsmattor, som oftast bara innehåller en eller några få arter enligt Sveriges Radios artikel. Ängar behöver inte underhållas på samma sätt som gräsmattor. Både lantbruket och offentliga gräsmattor kommer att spela en viktig roll i strategin för biologisk mångfald. Hasse Berglund menar att färre djur och växter ska hotas till utrotning ett antal år fram i tiden om gräsmarkerna tas om hand på ett bättre sätt.